Anunț privind implementarea proiectului: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018.
Proiectul dispune de un buget pentru activități în valoare totală de 1.523.666,88 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.523.666,88 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea Europeană reprezintă 83,983863%, iar restul de 16,016 137% contribuția aplicantului și a partenerilor.
Fondurile proiectului, alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa prioritară – 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivului specific – 2.2 Creșterea transparenței, eticii și a integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020, urmează să fie investite în direcția realizării următoarelor activități:
• Realizarea unei evaluări naționale tip diagnoză privind practicarea transparenței în executivul central și local;
• Organizarea de grupuri de lucru tematice pentru identificarea problemelor și sistematizarea soluțiilor (instituționale, de ordin legislativ, etc.);
• Programe de pregătire pentru practicienii executivului local, însărcinați cu urmărirea implementării prevederilor legale din domeniul transparenței și al guvernării deschise;
• Elaborarea unei proceduri naționale aplicabile privind afișarea din oficiu, standardizat și deschis a informațiilor de interes public prevăzute de cadrul normativ în vigoare;
• Elaborarea unui manual de bune practici pentru promovarea principiilor transparenței;
• Organizarea și susținerea a patru seminarii regionale de informare și diseminare a livrabilelor proiectului;
• Elaborarea unui document de politică publică privind direcțiile de schimbare în domeniul transparenței și al guvernării deschise;
• Standardizarea funcţionalităţii şi aspectul site-urilor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale în materia afişării informaţiilor de interes public şi asigurării transparenţei decizionale;
• Elaborarea unui ghid tehnic de utilizare în format electronic, disponibil pe pagina de internet a SGG, care să producă uniformizarea site-urilor, la nivelul celor 211 instituții vizate prin proiect, cu posibilitatea replicării, ulterior implementării proiectului, la nivelul instituţiilor locale.
Scopul proiectului: creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public:
2. îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale.
Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru imprimarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind transparența decizională.
Grupul țintă este reprezentat de autoritățile publice centrale și locale şi de societatea civilă.
Intervenția propusă este în concordanță cu obiectivele asumate de Guvernul României prin intermediul Strategiei pentru consolidarea administrației publice, respectiv Obiectivul general II – Implementarea unui management performant în administrația publică și Obiectivul specific II.1 – Creșterea coerenței, eficientei, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică.
Pentru mai multe informații, respectiv pentru sugestii de colaborare/îmbunătățire a impactului proiectului, vă rugăm contactați:
• Laurențiu Georgian Mazilu- expert în domeniul informațiilor de interes public și transparență decizională, SGG; e-mail: laurentiu.mazilu@gov.ro;
• Raluca Doca – expert monitorizare SGG; e-mail:raluca.doca@gov.ro;
• Christopher George Dina-responsabil activități MAI, e-mail: george.dina@mai.gov.ro

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35