Comunicat de presă privind verificarea legalității autorizațiilor de construire emise de Primarul Comunei Florești pentru ansamblul imobiliar în pădurea Hoia-Baciu.

Prin petiția depusă de domnul Dohotaru Adrian-Octavian, înregistrată la Instituția Prefectului județul Cluj sub nr. 25283/2021 s-a solicitat, ca în exercitarea prerogativelor conferite Instituției Prefectului județul Cluj, de art.249, alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și a art.12 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, să se dispună verificarea legalității autorizațiilor de construire emise de Primarul Comunei Florești pentru imobilul identificat în Cartea Funciară nr.76277 – UAT Florești.

Prin petiția indicată se arată că aproape 700 de locuințe care formează mai multe ansambluri imobiliare, plus drumurile de șantier pun o presiune pe pădurea Hoia-Baciu.

Menționăm că petentul Dohotaru Adrian a depus o completare la petiția inițială fiind înregistrată la Instituția Prefectului județul Cluj sub nr.25282/18.03.2021 prin care susține, că au fost încălcate prevederile legale la eliberarea de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a Deciziei Etapei de Încadrare nr.114 din 09.10.2019 prin care s-a decis faptul că proiectul „Construire ansamblu de locuințe colective cu regim de înălțime de la D+P+5E+2ER la D1+D2+p+6E+2ER, amenajări incintă (acces auto și pietonale, parcări, loc de joacă pentru copii, platformă gospodărească), împrejmuire proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr.150/02.07.2008”, propus a fi amplasat în com. Florești, sat. Florești, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul propune construirea a 691 de apartamente în cadrul a 8 imobile cu  o suprafață desfășurată de 57.638,12 mp pe un teren situat în ZONA DE PROTECȚIE A SURSEI DE APĂ FLOREȘTI, în apropiere de Pădurea Hoia-Baciu, fără a fi asigurate respectarea prevederilor legale.

Instituția Prefectului județul Cluj a întreprins prin Adresele nr.25283/2021 demersuri către: Inspectoratul de Stat în Construcții, Primăria comunei Florești, Direcția Silvică Cluj, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Consiliul județean Cluj, solicitând comunicarea autorizațiilor de construire (Primăria comunei Florești), demararea unor controale (ISC) precum și puncte de vedere față de cele specificate în cuprinsul petiției.

S-au primit răspunsuri de la Direcția Silvică Cluj, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Inspectoratul de Stat în Construcții, parțial de la Primăria comunei Florești, nu s-a primit de la Consiliul județean Cluj.

În baza răspunsurilor primite situația se prezintă astfel:

Pentru imobilul-teren în cauză, înscris în CF nr.76277-UAT Florești au fost emise 5 autorizații de construire, respectiv: 432, 433, 434, 435, 436 din 10.09.2020 (conform Adresei nr.32035/2021 a Primăriei comunei Florești).

Drumul ce face obiectul sesizării nu intră în apanajul Direcției Silvice Cluj și respectiv al Ocolului Silvic Cluj, deoarece această cale de acces nu este în proprietatea sau administrarea acestora (conform Adresei nr.2584/2021 Regia Națională a Pădurilor – Romsilva).

Menționăm că pentru verificarea situației juridice a drumurilor menționate, Instituția Prefectului județul Cluj a întreprins demersuri suplimentare către Primăria comunei Florești, solicitând totodată și un punct de vedere față de autorizațiile de construire emise.

Referitor la emiterea deciziei Etapei de Încadrare nr.114/09.10.2019, conform Adresei nr.8200/2021 înaintată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului; societățile Someșul Cald Producție SRL și Cristal Turism SRL au depus la APM Cluj, cu nr.10753/22.05.2018, documentația în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiectul

„Construire ansamblu de locuințe colective cu regim de înălțime de la D+P+5E+2ER la D1+D2+P+6E+2ER, amenajări în incintă (acces auto și pietonale, parcări, loc de joacă pentru copii, platformă gospodărească), împrejmuire proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr.150 din 02.07.2008 (8 blocuri T1-T8) propus a fi amplasat în com. Florești, sat Florești, jud. Cluj.

APM Cluj a emis Decizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului) nr.87/31.05.2018 în conformitate cu HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului astfel:

  • Proiectul intră sub incidența Hotărârii Guvernului 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2 la pct.10.b) „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcurilor auto”, în categoria proiectelor cu potențial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilit dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului;
  • Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările

Referitor la încadrarea eronată menționată în sesizare, APM precizează că în conformitate cu Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, proiectul s-ar fi încadrat tot pe anexa nr.2, la punctul 10B)

„proiectele de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și parcărilor auto publice”, neexistând diferențe în ceea ce privește proiectul de la punctul 10b „proiectele de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și parcărilor auto publice”.

Având în vedere că evaluarea inițială a proiectului s-a făcut conform HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, APM Cluj   a continuat procedura conform legislației care era în vigoare la data emiterii Deciziei de evaluare inițială nr.87/31.05.2018, procedura a inclus analiza documentației, vizită de amplasament, consultarea membrilor CAT în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, avize/puncte de vedere ale membrilor CAT, mediatizarea deciziei și a proiectului prin anunțuri publice, afișate pe site-ul APM Cluj, afișare la sediul Primăriei Florești, etape prevăzute și în Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Referitor la prevederile din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, la baza Deciziei etapei de încadrare nr.114/09.10.2019 emisă de APM Cluj, a stat Decizia SEICA nr.217/01.08.2019, în care se precizează că pentru acest proiect nu este necesară elaborarea SEICA, deoarece lucrările nu au impact asupra corpului de apă și Avizul de gospodărire a apelor nr.115/CJ din 09.09.2019, emise de Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa.

Certificatul de urbanism nr.209 din 29.03.2018, emis de Primăria comunei Florești pentru proiect, prevede la destinația zonei și la utilizări admise: Locuințe colective conform PUZ aprobat prin HCL nr.150/02.07.2008.

Prin urmare Instituția Prefectului, prin prefect a revenit cu o adresă suplimentară către Primăria Florești prin care s-au solicitat date suplimentare cu privire la situația juridică și de fapt a drumului pietruit și un punct de vedere față de autorizațiile emise de Primarul comunei Florești în data de 10.09.2020, aceste aspecte nefiind menționate în adresa inițială a autorității publice locale (aspecte menționate de altfel în înscrisul depus de către petiționar și transmis către Primăria Florești).

Inspectoratul de Stat în Construcții la această dată, conform Adresei nr.6258/2021, efectuează un control de specialitate asupra autorizațiilor de construire pentru imobilul identificat în Cartea Funciară nr.76277 – UAT Florești.

În acest sens dorim să evidențiem dispozițiile art.12, alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, conform cărora: „Autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii acțiunii de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C”.

În lumina dispozițiilor legale anterior menționate, întrucât până la această dată, Inspectoratul de Stat în Construcții Cluj, nu a comunicat un raport privind controlul de specialitate asupra autorizațiilor de construire menționate, Prefectul județului Cluj, nu poate proceda la o analiză obiectivă asupra legalității autorizațiilor de construire în vederea formulării unei eventuale acțiuni în instanță.

 

 

Biroul de presă,
15.06.2021