Regulament de organizare și funcționare

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ

APROBAT – O.P. nr. 161 din 12.04.2019

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL  CLUJ

 

CAPITOLUL I

BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Art. 1 (1) Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj este organizată şi funcţionează sub conducerea prefectului, în temeiul Constituţiei României, a Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu.

(3) Activitatea Instituţiei Prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi din alte surse legal constituite.

(4) Instituţia Prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internaţională.

(5) Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj îşi are sediul în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58.

Art.2 (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, aflate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Prefectul asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.

(3) Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale organizate la nivelul judeţului.

Art. 3 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul judeţului Cluj este ajutat de doi subprefecţi.

(2) Structura de organizare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj este stabilită prin ordin al Prefectului la nivel de servicii şi compartimente independente, după caz.

 

Art. 4 (1) Capacitatea juridică de drept public a Instituţiei Prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect.

(2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale Instituţiei Prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia.

CAPITOLUL II.

VIZIUNEA, MISIUNEA, VALORILE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE

Art. 5 .VIZIUNEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ

            Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj își propune să consolideze statutul de instituţie publică de prestigiu, lider legal şi activ în dezvoltarea socio-economică a judeţului Cluj.

 

Art.6. MISIUNEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ 

Misiunea Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj este aceea de a garanta respectarea legii, de a oferi cetăţenilor servicii de calitate, cu promptitudine şi profesionalism, în deplină transparenţă,  politici publice care să răspundă nevoilor reale ale acestora pentru o dezvoltare durabilă şi echilibrată a judeţului Cluj.

 1. VALORILE INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ

Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj va contribui activ la dezvoltarea sistemului administrativ clujean ţinând seama de schimbările economice, sociale, politice, tehnologice şi bazându-se pe următoarele principii:

 • Respectarea legalităţii;
 • Orientarea către cetăţean;
 • Transparenţă;

Art.8. OBIECTIVE STRATEGICE

 • Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale şi accelerarea procesului de aplicare a actelor normative cu caracter reparatoriu;
 • Eficientizarea conducerii serviciilor publice deconcentrate şi a altor structuri guvernamentale şi corelarea priorităţilor acestora cu Programul de Guvernare;
 • Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă;
 • Gestionarea raţională a resurselor financiare şi a resurselor umane din cadrul instituţiei.

CAPITOLUL III.

MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ

Art. 9 (1) Managementul de sistem se exercită de către prefect ajutat de doi subprefecţi, înalţi funcţionari publici.

(2) Managementul funcţional se exercită de către funcţionarii publici de conducere

SECŢIUNEA 1. STRUCTURA DE ORGANIZARE

 

Art. 10. Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj este aprobată prin ordin al Prefectului şi are următoarea configuraţie:

PREFECT

SUBPREFECŢI

I.Cancelaria Prefectului

II.Corpul de control al Prefectului

III. Audit intern

 1. Manageri publici
 2. Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT

      V- 1 Compartiment Financiar, Contabilitate

      V- 2 Compartiment Resurse Umane

      V- 3 Compartiment Achiziţii Publice

      V- 4 Compartiment Protecţia Muncii, Administrativ

      V- 5 Compartiment IT

 1. Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe

 Europene, Relaţii Publice

      VI- 1 Compartiment Programe Europene

      VI- 2 Compartiment Dezvoltare Economică, Conducere Servicii

     Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică

VI- 3- Compartiment Informare, Relaţii Publice

                  VII. Serviciul Controlul Legalităţi Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă

      VII- 1 Compartiment Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ

      VII- 2  Compartiment Apostilă

VIII. Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu

 1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Cluj
 2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj

Art. 11(1) Numirea, respectiv încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate, se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii.

(2) Statul de funcţii şi repartizarea funcţiilor pe compartimente se stabilesc de către prefect prin ordin, în condiţiile legii.

 

Art. 12. Îndrumarea şi verificarea activităţii desfăşurate de structura de specialitate a Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne şi de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

SECŢIUNEA 2. RELAŢII FUNCŢIONALE ÎN CADRUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ

Art. 13. Relaţiile funcţionale şi modul de stabilire a acestora se prezintă astfel:

(1) Relaţii ierarhice de autoritate:

 1. a) subordonarea Subprefecţilor faţă de Prefect;
 2. b) subordonarea şefilor de serviciu şi a coordonatorilor compartimentelor independente faţă de prefect şi după caz, faţă de subprefect, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a ordinelor prefectului şi a structurii organizatorice;
 3. c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful de serviciu, după caz.

(2) Relaţii de colaborare

 1. a) Se stabilesc în cadrul colaborării funcţionale dintre structurile de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, pe de o parte şi, pe de altă parte, între acestea şi structurile cu activităţi similare din cadrul autorităţilor şi/sau instituţiilor publice ale administraţiei publice locale sau centrale, după caz.
 2. b) Relaţiile de colaborare şi cooperare exterioare se stabilesc numai pe bază de mandat acordat de Prefectul judeţului Cluj.

(3) Relaţii de reprezentare

 1. a) Subprefecţii şi personalul serviciilor şi compartimentelor din structura organizatorică, în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Prefect, pot reprezenta Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, autorităţi judecătoreşti, organisme, O.N.G.-uri etc., din ţară sau străinătate;
 2. b) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj.

SECŢIUNEA 3. ACTUL ADMINISTRATIV ŞI INSTRUMENTE FUNCŢIONALE UTILIZATE LA NIVELUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ PENTRU REALIZAREA COMPETENŢELOR STABILITE PRIN LEGE

Art. 14. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Prefectul judeţului Cluj  emite ordine cu caracter individual sau normativ în temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Elaborarea, redactarea şi emiterea ordinelor se va face cu stricta respectare a dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, în baza unui Referat de aprobare semnat de şeful serviciului sau compartimentului care a iniţiat proiectul de ordin şi de funcţionarul public care a întocmit respectivul document.

(3) Ordinele se contrasemnează de către subprefecţi (contrasemnează subprefectul care coordonează structura iniţiatoare).

 (4) Ordinele emise de prefect sunt avizate pentru legalitate de către Şeful Serviciului controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă sau de consilierii juridici anume desemnaţi în acest sens prin ordin al prefectului, în condiţiile art. 4 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic şi ale art. 8 din Ordinul MAI nr.107/2017 privind asistenţa juridică şi Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia.

Art. 15.(1) Structura Ordinului Prefectului Judeţului Cluj este următoarea:

 1. a) antet, cu următorul cuprins: „Ministerul Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj”;
 2. b) titlul, cuprinde denumirea generică a actului – ordin – precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic;
 3. c) formula introductivă și preambulul, cuprind:
 4. denumirea emitentului: „Prefectul judeţului Cluj”,
 5. scopul şi sinteza motivării emiterii ordinului. Preambulul precede formula introductivă;
 6. temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis;
 7. d) partea dispozitivă reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia;
 8. e) atestarea autenticităţii – Ordinele se semnează de către prefect, se contrasemnează de către subprefect şi se avizează pentru legalitate de şeful Serviciului controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă sau de către unul dintre consilierii juridici desemnaţi în mod expres prin ordinul prefectului. Viza de legalitate se aplică pe ultima pagină. Ordinele se datează şi se numerotează, evidenţiindu-se într-un registru special.

CAPITOLUL IV

FUNCŢIONAREA STRUCTURII DE SPECIALITATE

A INSTITUŢIEI PREFECTULUI

Art. 16.(1) Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului îndeplinesc atribuţii în următoarele domenii principale de activitate:

 • aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative;
 • verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ;
 • realizarea politicilor naţionale, a celor de afaceri europene şi a planului de măsuri pentru afaceri europene şi intensificare a relaţiilor externe;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru situaţii de urgenţă, pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar;
 • eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
 • regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare;
 • atribuţii rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
 • alte atribuţii prevăzute de art.6 alin.2 din H.G. nr.460/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale.

SECŢIUNEA 1

CONDUCEREA STRUCTURILOR DE SPECIALITATE

DIN CADRUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ

 

Art. 17.(1) Şefii de servicii sunt numiţi prin ordin al prefectului, în condiţiile legii.

(2) Șeful Serviciului Economic, Resurse Umane şi IT; Şeful Serviciului Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relaţii Publice; Şeful Serviciului Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă; Şeful Serviciului Pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu, sunt funcţionari publici de conducere;

(3) Şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi Şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple sunt funcţionari publici cu statut special.

(4) Compartimentele care nu sunt subordonate şefilor de servicii, sunt direct subordonate Prefectului.

Art. 18.Funcţionarii publici de conducere au competenţe şi răspunderi conform configuraţiei care rezultă din structura organizatorică a Instituţiei Prefectului şi le revin, după caz, următoarele obligaţii generale:

 • organizează activitatea serviciilor;
 • asigură implementarea standardelor, obiectivelor şi acţiunilor de control intern managerial la nivelul compartimentelor din structura pe care o coordonează în calitate de membru al Comisiei de monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern managerial organizată la nivelul instituţiei;
 • inventariază funcţiile sensibile, aşa cum se prevede în standardul 4 din Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
 • participă/desemnează responsabili pentru activităţile Grupului privind gestionarea problematicii anticorupţie şi diseminează informaţiile relevante din acest domeniu personalului din subordine;
 • asigură cunoaşterea legislaţiei de specialitate de către personalul din subordine;
 • răspund de dimensionarea sarcinilor pe posturile/funcţiile prevăzute în structura pe care o coordonează;
 • participă la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, atunci când legislaţia în vigoare o impune şi elaborează, pentru fiecare salariat din subordine, fişa postului;
 • primesc şi repartizează spre rezolvare lucrările şi corespondenţa care intră în atribuţiile serviciului pe care îl conduc;
 • îndrumă şi controlează personalul din subordine în vederea rezolvării la termen a lucrărilor repartizate;
 • semnează, conform competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările elaborate în cadrul serviciului pe care îl conduc;
 • participă la efectuarea de lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită, corespunzătoare pregătirii profesionale;
 • urmăresc elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor şi a celorlalte lucrări ce le sunt repartizate;
 • stabilesc, în limita competenţelor acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte servicii/compartimente din Instituția Prefectului, alte instituţii şi autorităţi publice;
 • asigură respectarea normelor de disciplină şi ordine, stabilite în Regulamentul intern, de către salariaţii din subordine, şi propun prefectului, sau după caz Comisiei de disciplină, aplicarea de sancţiuni disciplinare persoanelor care au săvârşit abateri disciplinare, în condiţiile legii;
 • propun prefectului acordarea, pentru personalul din subordine, a recomandărilor pentru participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii;
 • elaborează graficul concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi urmăresc derularea concediilor potrivit graficului;
 • organizează evidența prezenţei la serviciu potrivit condicii de prezenţă;
 • asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul din subordine a prevederilor prezentului Regulament, precum şi a dispoziţiilor ce privesc în mod direct activitatea acestora;
 • propun şi argumentează conducerii instituţiei prefectului modificarea structurii din subordine, în corelare cu atribuţiile stabilite şi volumul activităţilor;
 • propun, motivat, necesarul de dotare cu echipamente şi obiecte de inventar adecvate îndeplinirii atribuţiilor;
 • răspund în faţa prefectului şi după caz, subprefectului, pentru activitatea desfăşurată;
 • răspund de gruparea documentelor în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale;
 • îndeplinesc alte sarcini în legătură cu atribuţiile de serviciu prevăzute de reglementări legale în vigoare, de prezentul regulament şi de fişa postului;
 • asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică;
 • urmăresc conformitatea datelor de pe website-ul Instituţiei Prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;
 • participarea în diferite comisii de concurs organizate pentru ocuparea posturilor de conducere, prin ordin sau aviz al ANFP,
 • asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;
 • sprijină personalul specializat al Direcţiei Generală Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;
 • asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie;
 • asigură managementul riscurilor de corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;
 • solicită sprijinul Direcţiei Generală Anticorupţie cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;
 • sprijină personalul specializat al Direcţiei Generală Anticorupţie în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;
 • furnizează Direcţiei Generală Anticorupţie documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;
 • asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie.

Art. 19. În vederea asigurării continuităţii activităţii, în perioadele de absenţă temporară a şefilor de servicii (concedii de odihnă, concedii fără plată, concedii medicale, deplasări în vederea îndeplinirii unor misiuni în alte localităţi din ţară sau în străinătate etc.), îndeplinirea temporară a atribuţiilor se va realiza de către unul dintre funcţionarii din subordine, desemnat prin ordin al prefectului, la propunerea şefului serviciului.

Art.20. (1) Relaţiile de subordonare din cadrul compartimentelor Instituţiei Prefectului evidenţiază transmiterea sarcinilor şi raportarea modului de realizare a acestora pe cale ierarhică.

(2) În vederea asigurării continuităţii activităţii, în perioadele de absenţă temporară a funcţionarilor publici de execuţie (concedii de odihnă, concedii fără plată, concedii medicale, deplasări în vederea îndeplinirii unor misiuni în alte localităţi din ţară sau în străinătate etc.), îndeplinirea temporară a atribuţiilor se va realiza de către unul dintre funcţionarii de execuţie din cadrul aceluiaşi serviciu în care este angajată persoana în cauză, desemnat prin ordin al prefectului, la propunerea şefului serviciului respectiv.

(3) În cazul posturilor unice existente în cadrul instituţiei (auditor, manager public, consilier compartimentul Corp Control), în perioadele de absenţă temporară a funcţionarilor publici (concedii de odihnă, concedii fără plată, concedii medicale, deplasări în vederea îndeplinirii unor misiuni în alte localităţi din ţară sau în străinătate etc.), îndeplinirea temporară a atribuţiilor se va realiza de către un funcţionar public care îndeplineşte cerinţele specifice din fişa postului, prin ordin al prefectului.

(4) În relaţiile de serviciu/muncă se pot angaja numai responsabilităţi ce revin personalului potrivit atribuţiilor din fişa postului.

CAPITOLUL V

PREFECTUL

Art. 21. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • asigură, la nivelul judeţului Cluj, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
 • acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
 • acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;
 • verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliilor locale sau ale primarilor;
 • asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă;
 • dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
 • utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
 • dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
 • conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
 • dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;
 • asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%;
 • poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii;
 • solicită primarului sau preşedintelui consiliului judeţean convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judeţean în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice;
 • solicită convocarea de îndată a consiliului local ori a consiliului judeţean în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale;
 • poate propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora;
 • convoacă colegiul prefectural cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar;
 • aprobă în calitate de ordonator terţiar de credite bugetul instituţiei prefectului;
 • aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului precum şi organigrama cu încadrarea în numărul şi structura posturilor alocate de către ordonatorul principal de credite;
 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul pentru care are, potrivit legii, competenţa de numire;
 • acţionează pentru apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în condiţiile prevăzute de lege;
 • asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;
 • stabileşte, prin ordin, şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale Instituţiei Prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale.

Art.22. Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern, primul-ministru, respectiv de către Ministrul Afacerilor Interne.

Art.23. În calitate de conducător al instituţiei care gestionează informaţii clasificate, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • asigură organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
 • solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi a autorizaţiei de acces la informaţiile clasificate pentru angajaţii proprii;
 • notifică ORNISS cu privire la eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;
 • aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării Guvernului, potrivit legii;
 • stabileşte obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat şi le comunică autorităţii desemnate de securitate pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;
 • solicită asistenţă de specialitate autorităţii de securitate desemnată să coordoneze activitatea şi să controleze cazurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;
 • supune avizării autorităţii desemnate de securitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;
 • elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;
 • întocmeşte tabelul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi îl prezintă, spre aprobare, împuterniciţilor abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;
 • asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;
 • la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau convenţiilor de orice natură, comunică obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea acestora cu Instituţia Prefectului;
 • asigură instruirea personalului structurii/funcţionarului de securitate şi sistemul permanent de pregătire şi de funcționare conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acestuia, şi controlează modul de respectare în cadrul unităţii;
 • asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • analizează ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura/funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;
 • asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă conform legii;
 • sesizează autoritatea desemnată de securitate în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;
 • dispune efectuarea de cercetări, şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.

 

CAPITOLUL VI

SUBPREFECTUL

 

Art.24. Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prefectul este ajutat de un subprefect.

Art.25. Subprefecţii îndeplinesc, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau prin ordin de către prefect.

Art.26. (1)Subprefecţii au următoarele atribuţii principale:

 1. 1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice deconcentrate:
 2. analizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
 3. examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 4. consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
 5. asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
 6. asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 7. întocmirea proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
 8. dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi şi lista invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului;
 9. urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
 10. gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

 

 1. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:
 2. asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
 3. elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
 4. asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia către Ministerul Afacerilor Interne;
 5. asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
 6. primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;
 7. elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
 8. asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în Monitorul Oficial al judeţului;
 9. îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepţia secretarului general al judeţului;
 10. gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 11. stabilirea şi urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;
 12. înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
 13. acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
 14. verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
 15. aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;
 16. asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
 17. exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
 18. îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie, potrivit prevederilor art. 23 din Ordinul nr. 140/2015 al Ministerului Afacerilor Interne privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.
 1. în calitate de funcţionar de securitate:
 2. elaborează şi supune aprobării conducerii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării autorităţii de securitate desemnată, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 4. coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate compartimentele acesteia;
 5. asigură relaţionarea cu autoritatea desemnată de securitate care coordonează activitatea şi controlează măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 6. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 7. consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 8. informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 9. acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii de securitate desemnată, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
 10. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
 11. asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;
 12. actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;
 13. întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de securitate;
 14. prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijin autorităţii desemnate de securitate;
 15. efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 16. exercită şi alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 17. avizează cererile de multiplicare şi procesele-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate pentru toate structurile instituţiei;
 18. este responsabil pentru implementarea măsurilor de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;
 19. pune la dispoziţia şefului CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţiile clasificate deţinute de personalul instituţiei prefectului;
 20. monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.

(2) Atribuţiile ce revin subprefectului se stabilesc prin ordin al prefectului.

(3) În lipsa prefectului (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasare în afara judeţului) atribuţiile acestuia sunt asigurate de către subprefecţi astfel cum este prevăzut prin ordin de prefect.

 1. pe linie de prevenire a faptelor de corupţie
 2. a) asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;
 3. b) sprijină personalul specializat al Direcţiei Generală Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;
 4. c) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie;
 5. d) asigură managementul riscurilor de corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;
 6. e) solicită sprijinul Direcţiei Generală Anticorupţie cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;
 7. f) sprijină personalul specializat al Direcţiei Generală Anticorupţie în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;
 8. g) furnizează Direcţiei Generală Anticorupţie documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;
 9. h) asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie.

CAPITOLUL VII

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE

ALE INSTITUŢIEI PREFECTULUI

 

SECŢIUNEA 1.

CANCELARIA PREFECTULUI

 

Art.27. (1) În cadrul Instituţiei Prefectului se organizează şi funcţionează Cancelaria Prefectului. Personalul din Cancelaria Prefectului este numit şi eliberat din funcţie de prefect.

(2) Conducerea Cancelariei Prefectului este asigurată de către Directorul Cancelariei, iar în lipsa acestuia, în limitele mandatului dat de Directorul Cancelariei, de către persoana desemnată de acesta, de regulă de către Consilierul Cancelariei.

(3) Directorul Cancelariei este persoana care asigură interfaţa operativă a Prefectului cu oricare dintre serviciile și compartimentele Instituției Prefectului.

Art.28.  Atribuţiile cancelariei:

 • organizează şi coordonează activităţile oficiale ale Prefectului;
 • gestionează şi monitorizează îndeplinirea dispoziţiilor conducerii Instituției Prefectului cu privire la realizarea sarcinilor, conform rezoluţiilor;
 • întocmeşte şi redactează adrese, documente şi corespondenţa Prefectului, în colaboare cu serviciile și compartimentele din cadrul Instituției Prefectului;
 • elaborează agenda de lucru a Prefectului, în colaborare cu serviciile și compartimentele din cadrul Instituției Prefectului, asigurând managementul programului zilnic al Prefectului;
 • pregătește alocuțiunile, expunerile, mesajele și declarațiile publice ale Prefectului în colaborare cu serviciile și compartimentele din cadrul Instituției Prefectului, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
 • asigură comunicarea cu reprezentanţii mass-media cărora le pune la dispoziție informațiile referitoare la activitățile Instituției Prefectului;
 • realizează acreditările de presă la Instituția Prefectului, preia solicitările mass-media și organizează conferințele de presă susținute la Palatul Administrativ, în colaboare cu compartimentul Informare, Relații Publice;
 • redactează, publică și transmite declarații, informări, și comunicate de presă la solicitarea prefectului, în colaboare cu compartimentul Informare, Relații Publice;
 • coordonează, la solicitarea prefectului, evenimentele de natură să informeze opinia publică și mass-media cu privire la acțiunile Prefectului;
 • pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă informațiile destinate opiniei publice în vederea cunoașterii exacte a activității prefectului, prin informări și conferințe de presă organizate periodic sau ori de câte ori este nevoie, în colaboare cu compartimentul Informare, Relații Publice;
 • elaborează sinteze mass-media pentru informarea rapidă și corectă a prefectului, în colaboare cu compartimentul Informare, Relații Publice;
 • propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente interne sau externe, în colaboare cu compartimentul Informare, Relații Publice și compartimentul Programe Europene;
 • organizează, în colaborare cu compartimentul Relații Publice, activitățile de conferire a distincțiilor și însemnelor onorifice de către conducerea Instituției Prefectului, face propuneri și formulează opinii în vederea decorării personalităților sau a instituțiilor care s-au remarcat prin realizări deosebite;
 • colaborează permanent cu structurile implicate în organizarea ceremoniilor oficiale și a ceremonialelor militare cu prilejul sărbătorilor naţionale şi de comemorare a unor evenimente importante ale Statului român;
 • asigură cadrul de comunicare și colaborare a Prefectului cu autoritățile publice, instituțiile publice, organizațiile cultelor ori ale minorităților naționale, uniunilor și asociațiilor de creatori, ale altor asociații și fundații ori operatori culturali independenți, în vederea sprijinirii, organizării și desfășurării activităților de comemorare, marcare și aniversare, după caz, a încheierii Primului Război Mondial și a aniversării Centenarului României (1918 – 2018);
 • organizează dezbateri, vizite și întâlniri cu caracter oficial, la solicitarea prefectului;
 • inițiază, dezvoltă legături de colaborare și menține dialogul cu organizațiile neguvernamentale, grupuri de experți, instituţii de învăţământ preuniversitar și superior, reprezentanți ai societății civile, diverse instituţii şi organizaţii naţionale sau internaţionale etc.;
 • asigură buna şi corecta desfăşurare a activităților oficiale – interne şi externe, prin implementarea şi respectarea normelor de protocol și prin coordonarea programului, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
 • gestionează informațiile de pe website-ul instituției, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
 • gestionează adresa oficială de e-mail a Instituției Prefectului;
 • gestionează apelurile telefonice primite la Cancelaria Prefectului;
 • administrează toate canalele de comunicare oficiale din mediul online ale Prefectului și Instituției Prefectului (Facebook, Fickr, Youtube, Google+), concepe și realizează materiale grafice pentru protocolul Prefectului;
 • elaborează și transmite materialele audio, foto și video;
 • elaborează strategia de promovare a imaginii Instituției Prefectului – Județul Cluj;
 • realizează documentarea necesară în vederea elaborării Raportului anual al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală și în Strategia Instituției Prefectului – Județul Cluj;
 • participă la conferințe, sesiuni de comunicări, seminarii, mese rotunde, grupuri de lucru, evenimente tematice etc.;
 • participă la organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul conducerii Instituției Prefectului;
 • asigură centralizarea corespondenței oficiale (adrese, scrisori, invitații etc.) adresate Prefectului și Cancelariei acestuia;
 • gestionează arhiva proprie neclasificată a Cancelariei Prefectului (arhivează mesaje, declarații, informări și comunicate de presă);
 • asigură multiplicarea materialelor conform dispozițiilor Prefectului, cu respectarea normelor legale privind multiplicarea, înregistrarea şi manipularea acestora;
 • asigură expedierea corespondenței elaborate de Cancelaria Prefectului;
 • analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informează prefectul cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi economic din judeţ;
 • stabilește întâlniri cu reprezentanți ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;
 • întocmește referate cu necesarul de materiale și protocol în vederea bunei desfășurări a evenimentelor organizate în cadrul Instituției Prefectului, gestionează şi asigură repartizarea materialelor consumabile necesare Cancelariei Prefectului;
 • asigură protocolul la Cabinetul Prefectului;
 • asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului, precum și buna desfășurare a vizitelor oficiale;
 • participă la ceremoniile oficiale și la ceremonialele militare cu prilejul sărbătorilor naţionale şi de comemorare a unor evenimente importante ale Statului român;
 • participă împreună cu Prefectul la întâlnirile de lucru și la deplasările în teritoriu;
 • inițiază acorduri de parteneriat și colaborare cu instituții de învățământ superior în vederea organizării de stagii de practică la Cancelaria Prefectului.

SECŢIUNEA  2.

CORPUL DE  CONTROL AL PREFECTULUI

Art.29.  Corpul de Control al Prefectului este organizat şi funcţionează ca structură în cadrul Instituţiei Prefectului şi este subordonat direct prefectului, având următoarele atribuţii principale:

 • desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului, la ordinul acestuia;
 • elaboreazǎ şi actualizeazǎ Planul de control al instituţiei prefectului şi alte documente aplicabile activitǎţii de control, pe care le trimite spre aprobare prefectului;
 • îndeplineşte calitatea de membru al comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de Control intern/ managerial al Instituţiei Prefectului – judeţul Cluj;
 • aplică, elaboreazǎ şi actualizeazǎ procedurile interne de organizare şi desfǎşurare a activitǎţii de control pe care le înaintează pentru verificare şi aprobare comisiei de monitorizare SCIM;
 • contribuie la menţinerea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
 • colaborează, cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;
 • verifică, sesizările adresate prefectului în care soluţionarea problemelor implică un grad ridicat de dificultate;
 • verificǎ respectarea legislaţiei şi desfǎşoarǎ alǎturi de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, potrivit competenţelor, acţiuni de control privind aplicarea unor acte normative, elaboreazǎ rapoarte interne cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri de îmbunǎtǎţire a stǎrii de legalitate şi de eliminare a deficienţelor, pe care le comunicǎ prefectului;
 • verificǎ aspectele sesizate prefectului de către organele centrale ale administraţiei publice, împreunǎ cu alte organe de control, întocmeşte rapoarte pentru informarea prefectului asupra modului de soluţionare a aspectelor sesizate şi de sancţiunile aplicate de organele de specialitate în cazul unor abateri de la cadrul legal;
 • verificǎ respectarea de cǎtre structurile administraţiei publice locale a reglementǎrilor cuprinse în actele normative proprii de organizare şi funcţionare;
 • verificǎ reclamaţiile în care sunt vizate serviciile publice deconcentrate, primarii sau secretarii unitǎţilor administrativ-teritoriale, împreunǎ cu organele de control specializate şi specialişti din structura de specialitate a instituţiei prefectului;
 • desfǎşoarǎ activitǎţi de inspecţie internǎ asupra activitǎţilor desfǎşurate în instituţia prefectului, la solicitarea prefectului;
 • primeşte şi soluţionează petiţiile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, instituţiilor publice şi ale altor persoane juridice, care sunt direcţionate spre corpul de control de către prefect;
 • participǎ la desfǎşurarea audienţelor, în domeniul de competenţǎ;
 • efectuează controale dispuse de Ministerul Afacerilor Interne pe diferite domenii de activitate, prin atragerea specialiştilor din domeniile respective, prin ordin al prefectului;
 • participă, în calitate de preşedinte, în comisiile de control, stabilite prin ordin al prefectului, în cadrul activităţilor de îndrumare şi control efectuate la sediul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ având ca obiective: verificări cu privire la măsurile întreprinse de primari în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială; acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului; acţiuni de îndrumare a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Cluj;
 • întocmeşte rapoarte cu rezultatul controalelor efectuate şi propuneri pentru eliminarea deficienţelor, pe care le comunicǎ prefectului,
 • asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie;
 • asigură managementul riscurilor de corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;
 • participarea în diferite comisii de concurs, prin ordin sau aviz al ANFP;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului.

 

SECŢIUNEA 3.

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

Art.30. Auditul public intern reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă, ajutând instituţia publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, prin evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

Art.31. Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii principale:

 • Aplicarea Normelor Metodologice privind exercitarea auditului public intern în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în directă coordonare a Direcţiei Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Asigurare obiectivă şi consiliere, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile prefecturii;
 • Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor Instituţiei Prefectului, printr-o abordarea sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a procesului administrării;
 • Revizuirea şi actualizarea procedurilor operaţionale specifice activităţii de audit public intern în MAI, în funcţie de modificările legislative sau organizatorice;
 • Elaborează/actualizează, în funcţie de rezultatele evaluărilor interne şi externe, metodologia de elaborare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern;
 • Elaborarea planului anual de audit public intern și a planului multianual, în conformitate cu metodologia transmisă de DAPI-MAI;
 • Auditarea și evaluarea  sistemului de management şi control al Instituţiei Prefectului Cluj, în scopul asigurării transparenţei şi conformităţii acestuia cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • Auditarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a următoarelor activităţi:
 • activitățile financiare sau cu implicații financiare, desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistență externă;
 • angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
 • plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 • constituirea veniturilor instituției, în conformitate cu BVC anual;
 • administrarea patrimoniului public, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public/privat al instituției;
 • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public;
 • constituirea veniturilor și modul de alocare a creditelor bugetare prevăzute în buget;
 • sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
 • sistemul de luare a deciziilor;
 • sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 • sistemele de management financiar și control intern inclusiv contabilitatea și sistemele informatice aferente.
 • Auditarea conformităţii operaţiunilor, activităţilor sau acţiunilor, identificarea erorilor, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propunerea de recomandări pentru remedierea disfuncţionalităţilor;
 • În cazul înregistrării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, se informează Prefectul şi structura de control abilitată, respectiv structura de audit desemnată din cadrul Direcției de Audit Public Intern;
 • Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 • Informează structura de audit desemnată din cadrul Direcției de Audit Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii/structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 • Îndeplineşte şi alte sarcini, în limitele competenţei, a pregătirii profesionale, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare în domeniul auditului, precum şi cele repartizate potrivit legii prin ordin al Prefectului.

Art.32. Obiectivul general al activităţii de audit public intern în MAI este îmbunătăţirea managementului acestuia prin realizarea următoarelor sub-obiective:

 • evaluarea managementului riscurilor – auditul public intern trebuie să sprijine conducerea instituţiei în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative, contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. Auditul public intern trebuie să supravegheze şi să evalueze activitatea acestui sistem;
 • evaluarea sistemelor de control intern – auditul public intern ajută entitatea publică să menţină un sistem de control intern adecvat, prin evaluarea eficacităţii şi a eficienţei acestuia, contribuind la îmbunătăţirea lui continuă;
 • guvernarea organizaţiei – auditul intern trebuie să contribuie la procesul de guvernare a organizaţiei, prin evaluarea şi îmbunătăţirea procesului prin care se definesc şi se comunică valorile şi îndeplinirea obiectivelor.

 

SECŢIUNEA 4.

MANAGER PUBLIC

Art.33. Managerul public este funcţionar public cu funcţia publică specifică potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 92/2008, privind statutul funcţionarului public denumit manager public şi a H.G.R.nr.78/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public;

Art. 34. Domenii de competenţă:

(a) întărirea capacității instituționale, prin îmbunătățirea sectorului de resurse umane, precum și a metodelor de lucru existente;

(b) evaluarea, revizuirea și propunerea de recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente;

(c) utilizarea de instrumente și tehnici manageriale în administrația publică;

(d) identificarea de lacune sau de suprapuneri în relațiile organizaționale existente;

(e) formulări de politici, de strategii și de proceduri noi, actualizarea/îmbunătățirea celor existente;

(f) elaborarea de planuri de acțiune pentru implementarea de politici și strategii;

(g) estimarea, asigurarea și gestiunea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale;

(h) managementul sistematic al informației, comunicare și relații publice;

(i) managementul performanței, managementul resurselor umane și managementul proiectelor;

(j) management operațional, supervizare și control al calității la nivelul instituției, analiză de impact;

(k) monitorizarea și evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii și programe;

(l) implementarea de planuri și strategii de comunicare internă și externă;

(m) coordonarea sau conducerea de activități, proiecte, programe, structuri de specialitate.

Art. 35. Obiectivele funcţiei de manager public: obiective anuale, stabilite în procesul de evaluare a performanțelor individuale de superiorul ierarhic; obiective care derivă din proiectele realizate pe parcursul anului, iniţiate fie de managerul public şi aprobate de superiorul ierarhic, fie direct de acesta.

Art. 36. Atribuții generale:

(a) implementarea și menținerea proceselor sistemului de management al calității, ca reprezentant al managementului pentru calitate;

(b) monitorizarea, organizarea și îndrumarea, din punct de vedere tehnic și metodologic, a dezvoltării sistemului de control intern/managerial intern în instituție;

(c) întocmirea documentelor aferente activității comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de Control intern/managerial al Instituției Prefectului – Județul Cluj, pe care le supune spre consultare membrilor comisiei și spre aprobare Prefectului;

(d) participare la procesul de planificare strategică și operaţională în cadrul Instituției Prefectului;

 (e) revizuirea, evaluarea și elaborarea de propuneri și recomandări pentru simplificarea, modernizarea și îmbunătățirea procedurilor și a metodelor de lucru existente, a interfeței serviciilor publice în relația cu beneficiarii;

(f) formularea de politici, strategii și proceduri noi, actualizate sau îmbunătățite;

(g) elaborarea de planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor în domeniul administrației publice;

(h) analiza relațiilor organizaționale existente (identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relațiile organizaționale existente), formularea de propuneri de îmbunătățire a acestora;

(i) elaborarea de raportări periodice, la cererea superiorului ierarhic, asupra activităților desfășurate în cadrul instituției;

(j) evaluarea proiectelor, programelor și a structurilor coordonate și/sau activitățile desfășurate în cadrul acestora și elaborarea de propuneri de îmbunătățire;

 (k) identificarea domeniilor care ar putea beneficia de asistență financiara externă privind reforma administrației publice, precum și alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuțiilor și responsabilităților, precum și a proiectelor corespunzătoare acestora;

(l) elaborarea de metodologii de monitorizare continuă și control al calității activităților;

(m) evaluarea impactului măsurilor dispuse de conducerea instituției;

(n) susținerea de prezentări publice privind reforma administrației publice și alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuțiilor postului și a responsabilităților care decurg din proiectele, programele, structurile coordonate, din dispoziția superiorului ierarhic;

(o) coordonarea de activități, proiecte, programe, implementarea unor instrumente de management sau a altor instrumente de modernizare, potrivit actului administrativ;

(p) atribuţii de îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial, de analiză şi sinteză a datelor privind controlul intern/managerial.

 • participarea în diferite comisii de concurs, prin ordin sau aviz al ANFP;

În calitate de consilier de integritate:

 1. a) asigură diseminarea materialelor transmise de către Direcţia Generală Anticorupţie cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei din Ministerul Afacerilor Interne;
 2. b) ţine evidenţa nominală a personalului care participă la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de către Direcţia Generală Anticorupţie;
 3. c) propune şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire realizate de către personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie;
 4. d) asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei, constituit în conformitate cu procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 5. e) sprijină personalul Direcţiei Generale Anticorupţie în realizarea activităţilor de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a evaluărilor privind reacţia instituţională la incidentele de integritate.

Cu privire la activitatea de  monitorizare a  serviciilor comunitare de utilităţi publice:

 • monitorizează implementarea Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • solicită unităţilor locale/judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, rapoartele trimestriale cu privire la aceste servicii;
 • centralizează rapoartele trimestriale primite de la unităţile locale/judeţene şi întocmesc raportul trimestrial de sinteză şi transmiterea acestuia către unitatea centrală de monitorizare privind serviciile de utilităţi publice.

Cu privire la urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică, cu sprijinul membrilor Grupului judeţean de modernizare a administraţiei publice:

 • participă la implementarea şi modernizarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă a administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de Guvernare;
 • coordonează elaborarea Programelor Multianuale de Modernizare a administraţiei publice;
 • coordonează procesul de monitorizare a implementării planurilor de acţiune din cadrul Planurilor Multianuale de Modernizare;
 • coordonează elaborarea rapoartelor anuale de modernizare privind stadiul de realizare a acţiunilor cuprinse în Programele Multianuale de Modernizare;
 • diseminează informaţiile în cadrul instituţiei privind procesul de reformă din domeniul administraţiei publice;
 • sprijină acţiunile întreprinse de autorităţile publice centrale în cadrul procesului de reformă.

SECŢIUNEA 5

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE ŞI IT

Art.37. Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT este direct subordonat prefectului şi este coordonat de un şef serviciu – funcţionar public de conducere, având stabilite următoarele atribuţii:

Compartiment Financiar Contabilitate

 • întocmirea zilnică a registrului de casă;
 • conducerea la zi a evidenţei contabile, sintetice și analitice a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor băneşti, plăţilor, încasărilor, debitorilor şi creditorilor etc. cu ajutorul fişei sintetice şi analitice, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • preluarea, la sfârşitul zilei, a registrului de casă, verificarea exactităţii datelor şi a soldului scriptic şi întocmirea notei contabile aferentă zilei respective;
 • preluarea zilnic a extrasului de cont de la bancă, verificarea şi operarea notei contabile pentru data respectivă;
 • actualizarea registrului numerelor de inventar la fiecare intrare/ieşire de mijloace fixe sau la fiecare modificare dată de lege;
 • operarea tuturor mişcărilor de bunuri din unitate, astfel încât să existe o evidenţă la zi a inventarelor;
 • pregătirea inventarierii anuale a patrimoniului, întocmind în acest sens listele cu stocurile scriptice din contabilitate, pe locuri de muncă, persoane şi pe tipuri de bunuri  materiale;
 • întocmirea lunară a statelor de plată pentru  personalul propriu al instituției prefectului şi pentru personalul din cadrul Serviciului  Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Pașapoartelor  Simple al Județului Cluj şi a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj;
 • întocmirea lunară a centralizatoarelor pentru alimentarea conturilor de card-uri, pregăteşte informaţiile specifice pentru bancă şi răspunde de transferul de date;
 • întocmeşte tabelul persoanelor nou angajate şi al persoanelor care întrerup raporturile de muncă/serviciu cu Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj ori de câte ori este cazul şi îl înaintează băncii pentru actualizarea listei cu personalul;
 • preluarea zilnică, verificarea şi predarea încasărilor de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor la trezorerie;
 • acordarea de avansuri de deplasare;
 • preluarea cererilor de restituire a sumelor pentru paşapoarte achitate eronat;
 • plata sumelor pentru paşapoarte achitate eronat după verificarea intrării banilor în contul instituţiei;
 • completarea angajamentelor de plăţi;
 • completarea ordonanţărilor pentru plăţi;
 • completarea ordinelor de plată aferente plăţilor la furnizori;
 • completarea cec-urilor pentru ridicări de numerar;
 • plata salariilor în numerar;
 • verificarea deconturilor de deplasare ale salariaţilor;
 • participarea la întocmirea raportului explicativ privind încheierea exerciţiului financiar-contabil şi anual;
 • verificarea zilnică a extraselor pentru conturile 501601 și 501602 reprezentând încasări aferente Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple;
 • transmiterea zilnică  a situaţiei încasărilor şi extrasul de cont R.A. Imprimeriile Naţionale;
 • transmiterea zilnică  a situaţiei încasărilor şi extrasul de cont la R.A.A.P.P.S.;
 • evidenţa operativă a materialelor primite de la Direcţia de Evidenţă a Paşapoartelor;
 • verificarea concordanţei între evidenţa operativă şi stocurile faptice de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple;
 • înregistrarea în contabilitate a notelor contabile pentru încasările aferente Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple;
 • înregistrarea în contabilitate a documentelor financiar-contabile;
 • verificarea soldurilor şi efectuarea punctajelor pe sold cu furnizorii de bunuri şi servicii;
 • întocmirea lunară şi comunicarea la Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Financiară a situaţiilor de închidere de lună, execuţia bugetară şi cererile de credite necesare pentru activitatea curentă, în cadrul bugetului aprobat;
 • urmărește şi răspunde de respectarea bugetului aprobat, astfel încât să se evite situaţiile în care instituţia angajează cheltuieli peste limitele aprobate prin buget;
 • participă la fundamentarea şi elaborează proiectul de venituri şi cheltuieli al Instituţiei Prefectului, defalcat pe articole bugetare;
 • respectarea dispoziţiilor legale în utilizarea creditelor bugetare şi folosirea cu eficienţă a sumelor de la bugetul de stat;
 • eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat şi drepturile salariale încasate, precum şi privind contribuţiile virate;
 • întocmirea monitorizării cheltuielilor de personal către MAI București;
 • colaborează cu compartimentul resurse umane în vederea stabilirii drepturilor salariale ale personalului cu ocazia majorărilor de salarii sau a modificării bazei legale;
 • întocmeşte şi transmite electronic declaraţia unică 112 şi alte declaraţii fiscale, după caz;
 • întocmeşte Fișele Fiscale pentru veniturile personalului;
 • completează şi transmite lunar, semestrial şi anual dările de seamă statistice solicitate de Direcţia Județeană de Statistică Cluj;
 • întocmeşte situaţia plăţilor ce urmează a se derula prin trezorerie sau prin casieria instituției;
 • desfăşoară activităţi de asigurare financiară pentru organizarea alegerilor şi a referendumului, în condiţiile actelor normative în vigoare;
 • prezintă în scris rapoarte şi sinteze conducerii instituţiei pe problemele majore ale activităţii economice curente;
 • asigurarea managementului corespunzător al deşeurilor la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj (Procedura PS-03-DGL (Ediţia 2, Revizia 0) privind managementul deşeurilor în MAI, Ordinul MAI nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile MAI, Procedura P-08 privind managementul deşeurilor în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj):
 • identificarea categoriilor de deşeuri generate în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în urma efectuării activităţilor de casare a mijloacelor fixe;
 • stabilirea personalului care va manipula fiecare tip de deşeu precum şi gestionarii acestora, în funcţie de locaţie;
 • derularea procedurilor pentru înregistrarea şi scăderea din evidenţa contabilă a diferitelor categorii de deşeuri generate la nivelul unităţii;
 • emiterea facturii pentru predarea deşeurilor, în baza contractului încheiat cu operatorul economic autorizat pentru preluarea deşeurilor;
 • încasarea contravalorii deşeurilor şi virarea acestora la bugetul statului;
 • asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Mediului şi Ecologie din cadrul instituţiei;
 • înscrierea în fişele posturilor personalului propriu atribuţiile specifice legate de manipularea, gestionarea sau predarea deşeurilor;
 • furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea, de către responsabilul de mediu, a documentaţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare în domeniul mediului şi procedurile operaţionale aplicabile la nivelul instituţiei (plan de măsuri privind gestionarea deşeurilor, evidenţa surselor de poluare, fișe de mediu, program de conformare, plan de acţiune în domeniul protecţiei mediului, raport anual privind activitatea de protecţia mediului, etc.);
 • urmăreşte respectarea de către personalul propriu a măsurilor pe linie de protecţia mediului;
 • însoţirea responsabilul de mediu pe timpul desfăşurării controlului sau desemnarea uneia sau a mai multor persoane pentru aceasta;
 • semnarea Notei de constatare şi înscrierea eventuală în Nota de constatare a observaţiilor cu privire la modul de desfăşurare a controlului şi la aspectele consemnate.

   Compartiment Resurse Umane

 • întocmirea structurii organizatorice şi funcţionale a Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj (organigrama);
 • întocmirea și actualizarea, în permanenţă, a statelor de funcţii;
 • întocmirea statului de organizare şi a organigramei pentru Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple a județului Cluj şi pentru Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj;
 • stabileşte şi comunică, anual, numărul maxim de posturi pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, conform prevederilor OUG nr. 63/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
 • întocmirea și actualizarea dosarelor personale şi profesionale ale angajaţilor instituţiei;
 • organizarea concursurilor/examenelor pentru posturile vacante/temporar vacante din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 • întocmirea dosarelor privind încadrarea personalului în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 • pregătirea documentelor necesare la plecarea personalului din cadrul instituţiei (transfer, încetare raport de serviciu/muncă etc.);
 • întocmirea şi pregătirea ordinelor în vederea semnării lor, de către conducerea instituţiei (de încadrare, salarizare, promovare etc.);
 • întocmirea şi completarea registrului cu evidenţa a tuturor ordinelor emise de către conducerea instituţiei;
 • întocmirea contractelor individuale de muncă şi actele adiţionale la acestea;
 • întocmirea, anuală, a planului de ocupare a funcţiilor publice;
 • asigură transmiterea, pe Portalul ANFP, a tuturor modificărilor intervenite privind funcţionarii publici din cadrul instituţiei;
 • solicitarea întocmirii şi actualizării fişelor de post;
 • întocmirea şi completarea condicii de serviciu;
 • întocmirea pontajului pentru aparatul de specialitate al prefectului şi verificarea pontajelor celor două servicii publice comunitare din subordinea instituţiei;
 • urmăreşte întocmirea, în termen, a evaluărilor personalului instituţiei (parţiale şi anuale);
 • transmite, anual, la Ministerul Afacerilor Interne situaţia privind evaluarea personalului instituţiei;
 • evidenţa cursurilor de perfecţionare şi întocmirea Planului anual de perfecţionare;
 • participarea în diferite comisii de concurs, prin ordin sau aviz al ANFP;
 • evidența efectuării zilelor de concediu de odihnă, concediu medical, recuperărilor, a zilelor libere plătite conform legii şi a concediilor fără plată, pentru toţi salariaţii instituţiei;
 • întocmirea adeverinţelor necesare salariaţilor instituţiei, la cererea acestora;
 • eliberarea de adeverinţe necesare foştilor angajaţi ai instituţiei, la solicitarea acestora;
 • întocmirea situaţiilor solicitate de către MAI și ANFP, pe linie de resurse umane;
 • predarea, pe bază de proces-verbal, a tuturor documentelor în vederea arhivării, conform nomenclatorului;
 • efectuarea tuturor operaţiunilor care se impun, pe linie de resurse umane, pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple a județului Cluj, şi în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj;
 • primirea, înregistrarea  şi transmiterea, în copii certificate, la ANI, a declaraţiilor de avere şi de interese ale salariaţilor Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 • completează şi transmite dările de seamă statistice, solicitate de către Direcţia Regională de Statistică a municipiului Cluj-Napoca, privind resursele umane;
 • întocmeşte şi actualizează ordinele privind componenţa comisiei de disciplină, a comisiei paritare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • iniţiază, analizează, centralizează propunerile primite de la structurile de specialitate pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului de ordine interioară ale instituţiei şi întocmeşte proiectul de ordin pentru aprobarea ROF şi îl transmite spre avizare conducerii serviciilor şi spre aprobare conducerii instituţiei;
 • participă la activităţile Grupului privind gestionarea problematicii anticorupţie;
 • solicitarea la MAI a eliberării legitimaţiilor de serviciu pentru personalul nou încadrat sau pentru schimbarea legitimaţiilor uzate;
 • urmăreşte predarea legitimaţiilor de serviciu la plecarea personalului din instituţie şi înaintarea lor la MAI;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului.

Compartiment Achiziţii Publice

 • elaborează Programul Anual al Achizițiilor Publice pe baza referatelor de necesitate primite de la serviciile instituției;
 • întocmește Programul Achizițiilor Publice, după fiecare rectificare bugetară;
 • întocmește anual (pana la 31 martie) raportul către SEAP, privind realizarea procentului de achiziţii publice prin sistem electronic, la cota stabilită prin lege;
 • asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice;
 • asigură întocmirea proceselor-verbale de deschidere, analiză şi atribuire a contractelor de achiziţii  publice;
 • asigură comunicarea, către ofertanţii participanţi, a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;
 • asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea către ANRMAP a ofertanţilor implicaţi în procedură, precum şi comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor;
 • asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii și lucrări şi transmiterea acestora compartimentelor de specialitate;
 • colaborează cu şefii de servicii la întocmirea documentaţiilor necesare achiziţiilor publice;
 • furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea, de către responsabilul de mediu, a documentaţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare în domeniul mediului şi procedurile operaţionale aplicabile la nivelul instituţiei (plan de măsuri privind gestionarea deşeurilor, evidenţa surselor de poluare, fișe de mediu, program de conformare, plan de acţiune în domeniul protecţiei mediului, raport anual privind activitatea de protecţia mediului, etc.);
 • face parte din Comisia pentru stabilirea valorii deşeurilor generate;
 • face parte din Comisia pentru Protecţia Mediului şi Ecologie;
 • îndeplineşte şi alte sarcini date de către conducerea instituţiei.

   Compartiment Protecţia Muncii, Administrativ

 • coordonarea activităţii de protecţie a muncii în cadrul instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • conduce evidenţa tehnico – operativă a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar şi a altor bunuri aflate în administrare;
 • răspunde de utilizare corespunzătoare, conform destinaţiei, a imobilelor şi se preocupă de întreţinerea lor la parametri funcţionali;
 • verifică modul de asigurare a securităţii birourilor şi a altor încăperi, care trebuie să fie închise, asigurate cu grilaje metalice şi mijloace de alarmare, după caz;
 • în caz de incendii, avarii, explozii, cutremure, inundaţii, atac asupra unităţii, ia măsuri de localizare, prevenire şi limitare a unor asemenea evenimente şi informează de urgenţă autorităţile competente şi conducerea instituţiei;
 • asigură reparaţiile la instalaţiile de gaz, apă, mobilier, grupuri sanitare, etc. pe bază de comandă şi contracte cu agenţi economici specializaţi;
 • întocmeşte documentele de aprovizionare cu materialele de întreţinere, rechizite de birou, alte materiale necesare funcţionării instituţiei, inventar gospodăresc, produse specifice, energie electrică, gaz etc.; face parte din Comisia de recepţie a materialelor;
 • depozitează în spaţiile existente bunurile de gestiune, se preocupă de consumarea şi distribuirea acestora la compartimente: întocmeşte notele de recepţie cantitativă şi calitativă care vor fi semnate de cei în drept (viza controlului financiar preventiv, aprobarea conducătorului unităţii) identificând viciile aparente şi semnând de primire a bunurilor;
 • participă la Comisia de casare şi declarare a bunurilor uzate, deteriorate sau cu alte vicii, operează date în evidenţă tehnico-operativă a produsului;
 • răspunde de întreţinerea căilor de acces participând la deszăpezirea sau la înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori în alte situaţii asemănătoare;
 • organizează colectarea deşeurilor de hârtie şi ambalaje, piese de schimb, uleiuri uzate şi predarea acestora, cu acte legale, spre valorificare agenţilor economici specializaţi;
 • participă la inventarierea patrimoniului la termenele prevăzute de lege şi ori de câte ori sunt predări-primiri de gestiune, furturi etc.;
 • rezolvă evidenţa şi circuitul documentelor legate de poşta specială, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • organizează arhiva instituţiei, asigurând legătura cu Arhivele Naţionale pentru respectarea actelor normative în domeniu;
 • răspunde de folosirea documentelor din arhivă, de eliberarea copiilor și a extraselor de pe acestea;
 • preia arhiva creată de compartimentele instituţiei, pe bază de inventar, conform programării stabilite, asigurând evidenţa şi păstrarea corespunzătoare a acestora şi predă Arhivelor Naţionale documentele rămase după selecţionare;
 • propune componenţa comisiei de selecţionare a documentelor instituţiei prefectului, în vederea stabilirii celor care se păstrează permanent sau vor fi eliminate, înaintând inventarele acestora spre confirmare organului competent;
 • asigurarea colectării, transportului, depozitării temporare, valorificării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate în cadrul activităţii proprii;
 • urmărirea şi asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
 • implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul instituţiei, potrivit Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
 • elaborarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul instituţiei;
 • evidenţa lunară a deşeurilor generate, inclusiv a deşeurilor stocate temporar pe coduri formate din 6 cifre, inclusiv a deşeurilor menajere;
 • întocmirea documentelor specifice pentru înregistrarea în evidenţa cantitativ-valorică de gestiune a deşeurilor a cantităţilor de deşeuri generate (procese-verbale de înregistrare a deşeurilor, procese-verbale de casare, în funcţie de categoria de deşeu generat şi activitatea desfăşurată) şi predarea lor responsabilului de mediu;
 • întocmirea formularelor specifice prevăzute de H.G. nr. 1061/2008, pe categorii de deşeuri (formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, formularului de expediţie/transport deşeuri periculoase);
 • predarea efectivă a deşeurilor, încheierea unui Proces-verbal de predare-primire/preluare a deşeurilor şi avizul de însoţire a mărfii;
 • contrasemnarea bonului de confirmare a prestaţiei de colectare selectivă a deşeurilor eliberat de operatorul economic autorizat contractat;
 • monitorizarea respectării obligaţiei operatorului economic autorizat de preluare a deşeurilor colectate selectiv din deşeurile municipale, la un interval de maxim 30 de zile;
 • informarea şi instruirea angajaților cu privire la organizarea colectării selective a deşeurilor. Personalul însărcinat cu efectuare curăţeniei va fi instruit suplimentar.
 • membru în Comisia pentru stabilirea valorii deşeurilor generate;
 • membru în Comisia pentru Protecţia Mediului şi Ecologie;
 • furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea, de către responsabilul de mediu, a documentaţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare în domeniul mediului şi procedurile operaţionale aplicabile la nivelul instituţiei (plan de măsuri privind gestionarea deşeurilor, evidenţa surselor de poluare, fișe de mediu, program de conformare, plan de acţiune în domeniul protecţiei mediului, raport anual privind activitatea de protecţia mediului, etc.);
 • însoţirea responsabilul de mediu pe timpul desfăşurării controlului;
 • semnarea Notei de constatare şi înscrierea eventuală în Nota de constatare a observaţiilor cu privire la modul de desfăşurare a controlului şi la aspectele consemnate;
 • întocmeşte nomenclatorul de arhivă, cu sprijinul compartimentelor instituţiei.

Compartiment IT

 • gestionarea şi actualizarea bazei de date a instituţiei prefectului;
  • instalarea, configurarea şi administrarea reţelei de calculatoare: server şi staţii aferente;
  • întreţinerea reţelei de calculatoare, precum şi a altor echipamente de comunicaţie;
  • crearea şi administrarea utilizatorilor reţelei;
  • asigură securitatea software a calculatoarelor, servere etc.;
  • salvarea periodică a datelor pe toate calculatoarele;
  • verificarea permanentă cu programe anti-virus a serverului şi a staţiilor;
  • procesarea, scanarea şi verificarea poştei electronice;
  • actualizarea, verificarea, listarea LEGIS;
  • transferarea de fişiere şi documente prin reţea;
  • consilierea, informarea şi acordarea asistenţei tehnice pentru toţi utilizatorii reţelei;
  • instalarea şi depanarea calculatoarelor și a aparaturii tehnice;
  • aprovizionarea cu diverse materiale şi consumabile specifice tehnicii de calcul;
  • întreţinerea primară a telefoanelor şi copiatoarelor;
  • monitorizarea sistemelor de sonorizare, efectuarea de înregistrări audio;
  • redactarea diverselor lucrări în colaborare cu celelalte compartimente;
 • gestionarea şi actualizarea paginii de Internet a Instituţiei Prefectului;
 • actualizarea bazei de date a Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 • asigură integritatea și confidenţialitatea bazelor de date și aplicaţiilor pentru informatizarea Instituției Prefectului, în conformitate cu dotarea existentă cu echipamente, pachete de programe și licenţe de utilizare;
 • identificarea categoriilor de deşeuri generate în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în urma efectuării activităţilor de casare a mijloacelor fixe;
 • asigurarea colectării, transportului, depozitării temporare, valorificării şi eliminării deşeurilor rezultate în urma activităţilor la nivelul birourilor (IT) – D.E.E.E., tonerele şi cartuşele de imprimantă ce nu mai pot fi utilizate în exploatare, alte deşeuri provenite din componentele uzate sau consumabilele echipamentelor informatice şi de birou sau utilizate în procesele de întreţinere a tehnicii din dotare (O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • evidenţierea lunară a deşeurilor generate, inclusiv a deşeurilor stocate temporar pe coduri formate din 6 cifre şi întocmirea documentelor specifice pentru înregistrarea în evidenţa cantitativ-valorică de gestiune a deşeurilor a cantităţilor de deşeuri generate (procese-verbale de înregistrare a deşeurilor, procese-verbale de casare, în funcţie de categoria de deşeu generat şi activitatea desfăşurată) şi predarea lor responsabilului de mediu;
 • membru în Comisia pentru stabilirea valorii deşeurilor generate;
 • membru în Comisia pentru Protecţia Mediului şi Ecologie;
 • furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea, de către responsabilul de mediu, a documentaţiilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare în domeniul mediului şi procedurile operaţionale aplicabile la nivelul instituţiei (plan de măsuri privind gestionarea deşeurilor, evidenţa surselor de poluare, fișe de mediu, program de conformare, plan de acţiune în domeniul protecţiei mediului, raport anual privind activitatea de protecţia mediului etc.);
 • însoţirea responsabilul de mediu pe timpul desfăşurării controlului;
 • semnarea Notei de constatare şi înscrierea eventuală în Nota de constatare a observaţiilor cu privire la modul de desfăşurare a controlului şi la aspectele consemnate.

SECŢIUNEA  6

SERVICIUL CONDUCEREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, PROGRAME EUROPENE, RELAŢII PUBLICE

Art.38. Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relaţii Publice este condus de un şef serviciu – funcţionar public de conducere, având stabilite următoarele atribuţii:

Compartimentul Programe Europene :

 • asigură întocmirea, gestionarea prin evidenţă centralizată şi monitorizarea datelor referitoare la stadiul implementării proiectelor cu finanţare europeană, derulate de autorităţile administraţiei publice locale şi structurile subordonate acestora, precum şi de instituţiile publice din judeţ, pe baza datelor furnizate de Organismele intermediare, respectiv instituţiile direct implicate în gestionarea acestor fonduri;
 • creează şi menţine un cadru de colaborare şi schimb de informaţii cu organisme/instituţii direct implicate în gestionarea fondurilor europene, care să faciliteze derularea unor acţiuni de promovare a fondurilor structurale în judeţ;
 • elaborează proiecte specifice instituţiei prefectului prin atragerea de finanţări internaţionale;
 • oferă consultanţă/consiliere beneficiarilor publici/privaţi în vederea accesării fondurilor europene;
 • desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate şi cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
 • sprijină Cancelaria Prefectului în desfăşurarea relaţiilor internaţionale la nivelul Instituţiei Prefectului: întocmeşte, gestionează prin evidenţa centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;
 • asigură traducerea documentelor şi materialelor cu relevanţă în domeniul afacerilor europene, precum și corespondenţa conducerii Instituției Prefectului;
 • participă la seminarii/dezbateri pe teme privesc Instituţia Prefectului;
 • realizează mape documentare pe domeniile specifice de activitate ale Prefectului şi asigură difuzarea acestora către structurile interesate;
 • redacteză corespondenţa protocolară (scrisori oficiale către ambasade sau personalităţi civile, invitaţii şi felicitări etc.) cu ocazia unor evenimente cu caracter diplomatic şi ori de câte ori dispune conducerea Instituţiei Prefectului;
 • organizează, sub aspect documentar, primirile de către Prefectul județului Cluj ale reprezentanților diplomatici acreditați în România;
 • stabilește, împreună cu Cancelaria Prefectului, întâlnirile Prefectului cu alte personalități străine și asigură pregătirea documentară a acestora;
 • întâmpină și conduce delegațiile și personalitățile spre saloanele de primire.

Compartimentul dezvoltare economică, conducerea servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă, ordine publică

  Cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative:

 • participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 • prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
 • întocmesc anual planul de acţiuni ale serviciilor publice deconcentrate pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
 • elaborează şi prezintă prefectului şi Ministerului Afacerilor Interne informări cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, precum şi informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale în judeţ;
 • realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acestuia raportul anual privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne;
 • monitorizează modul de aplicare în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;
 • menţinerea permanentă a legăturii cu Comisia Naţională de Prognoză în vederea estimării trimestriale a evoluţiei din sectorul industrial, realizată pe baza anchetelor conjuncturale şi a analizelor statistice corelative sectoriale.

Cu privire la buna organizare şi desfăşurare a activităţii pentru situaţii de urgenţă, precum şi la pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar:

 • asigură organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor periodice, sau ori de câte ori este nevoie, ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă stabilind proiectele de ordine de zi, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al județului Cluj, asigurarea secretariatului tehnic al comitetului;
 • transmite avertizările meteorologice către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al județului Cluj şi  comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ, după caz;
 • urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a Hotărârilor luate în cadrul reuniunilor Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 • prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
 • întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;
 • asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase;
 • asigură informarea zilnică a prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la situaţia preliminară a efectelor şi a pagubelor produse; prezintă prefectului situaţia finală a pagubelor produse – în colaborare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al județului Cluj;
 • participă în comisiile de specialitate, constituite prin ordin al prefectului, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţile naturale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
 • prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare şi/sau financiare în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
 • întocmeşte proiecte de Hotărâri de Guvern şi notele de fundamentare aferente pentru acordarea de ajutoare umanitare, financiare sau sub formă de materiale de construcţii, comunităţilor locale afectate de fenomenele naturale periculoase;
 • verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
 • elaborează situaţii/documentaţii specifice managementului situaţiilor de urgenţă;
 • participă la exerciţii tactice, la concursurile S.V.S.U etapa interjudeţeană (în calitate de membru în comisia de jurizare) şi la alte acţiuni organizate în scopul eficientizării managementului situaţiilor de urgenţă;
 • elaborează ordinul prefectului pentru aprobarea Programului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (planificare, organizare şi desfăşurare), aducerea la cunoştiinţa autorităţilor locale a programărilor la instruiri, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al județului Cluj şi Centrul Zonal de Pregătire pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Cluj-Napoca;
 • urmăreşte îndeplinirea  măsurilor de protecţie civilă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
 • urmăreşte elaborarea planurilor locale şi planului judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • elaborează situaţia privind aplicarea la nivelul judeţului a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor (P.A.I.D.);
 • asigură  secretariatul tehnic al Comandamentului anti-epizootic judeţean.

 Cu privire la conducerea serviciilor publice deconcentrate ׃

 • analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
 • examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 • elaborarea şi consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
 • asigurarea transmiterii ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 • participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin ale prefectului;
 • asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 • elaborează informările privind situaţia cooperării structurilor deconcentrate cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ;
 • participă, în calitate de membru,  la şedinţele Colectivului de Analiză Tehnică pentru  evaluarea impactului activităţilor şi/sau instalaţiilor asupra mediului;
 • asigură secretariatul Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor organizat la nivelul judeţului;
 • asigură organizarea şi desfăşurarea Colegiului Prefectural (H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale <LLNK 12004   340 10 201   0 18>Legii nr. 340/2004 privind prefectul și Instituția Prefectului, cu modificările şi completările ulterioare);
 • urmăreşte modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Colegiului Prefectural.

Cu privire la relaţiile cu sindicatele şi patronatul:

 • asigurarea unor relaţii cu partenerii sociali – patronat şi sindicate, care să permită o informare permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea revendicărilor şi a problemelor ridicate care sunt de competenţa instituţiei prefectului;
 • consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative şi elaborarea de propuneri pentru proiecte de acte normative şi de modificare a legislaţiei actuale cu caracter economico-social;
 • consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor (care îşi desfăşoară activitatea în cadrul judeţului Cluj), a Consiliului Judeţean şi respectiv a consiliilor locale, precum şi a societăţilor comerciale clujene, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă;
 • discutarea oricăror programe de dezvoltare economică şi socială cu larg impact social;
 • asigură secretariatul Comisiei de Dialog Social Cluj şi elaborează propuneri cu privire la programul de activitate al acesteia;
 • difuzează hotărârile adoptate de Comisia de Dialog Social partenerilor din cadrul comisiei, autorităţilor publice locale şi judeţene, regiilor autonome şi societăţilor comerciale de interes local interesate;
 • difuzează membrilor Comisiei de Dialog Social procesele-verbale încheiate cu ocazia întâlnirilor ordinare şi extraordinare ale comisiei;
 • informează Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi ministerele de resort cu privire la activitatea Comisiei de Dialog Social şi activităţile şi acţiunile partenerilor de dialog social.

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local:

 • asigură îndeplinirea în condiţiile legii a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare, precum şi a referendumului naţional sau local;
 • asigură imprimarea buletinelor de vot şi predarea acestora pe bază de proces-verbal către primari;
 • asigură necesarul de ştampile şi materiale, pentru buna desfăşurare a alegerilor;
 • verifică şi informează prefectul despre corecta îndeplinire de către primari a obligaţiilor ce le revin; în cazul constatării unor fraude electorale, sesizează organele de drept;
 • acordă sprijin primarilor pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din legile electorale;
 • rezolvă orice alte probleme privind organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor.

   Alte atribuţii:

 • întocmirea documentaţiei necesare emiterii ordinelor prefectului;
 • asigurarea înregistrării şi soluţionării petiţiilor adresate prefectului, precum şi a comunicării către petent a răspunsului, în termenul legal;
 • îndrumarea cetăţenilor care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau specifice;
 • asigură îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 • colaborarea cu structurile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi a Serviciului Român de Informaţii la elaborarea măsurilor care se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;
 • asigurarea organizării şi desfăşurării şedinţelor comisiilor sau comitetelor constituite în cadrul instituţiei prefectului potrivit legii;
 • colaborarea cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin Ministerul Afacerilor Interne, a unor proiecte de acte normative;
 • elaborarea de materiale diverse pentru conferinţele de presă, videoconferinţe etc., în funcţie de tematică şi responsabilitǎţi, precum şi participarea la aceste acţiuni;
 • organizarea de diverse întâlniri cu  primǎriile, serviciile deconcentrate, alte structuri;
 • participarea în diferite comisii de concurs, prin ordin sau aviz al ANFP;
 • participă la activităţile Grupului privind gestionarea problematicii anticorupţie;
 • actualizarea datelor privind autorităţile administraţiei publice locale (primari, viceprimari şi secretari);
 • întocmeşte situaţia privind informaţiile de mediu deţinute de Instituţia Prefectului (HG. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare);
 • participă la şedinţele Comisiei de siguranţă rutieră Cluj;
 • monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice de la nivelul Instituţiei Prefectului (H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice);
 • monitorizează, alături de reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj,  realizarea la nivelul judeţului a Planului European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (P.E.A.D.);
 • monitorizează stadiul vânzărilor locuinţelor ANL;
 • asigură Secretariatul Tehnic al Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Cluj;
 • participă, în calitate de membru, în cadrul Comitetului Director Judeţean privind Operaţionalizarea Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate;
 • asigură aplicarea corespunzătoare la nivelul instituţiei a prevederilor Ordinului nr. 140/2015 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a procedurii PS-03-DGL (Ediţia 2, Revizia 0) privind managementul deşeurilor în MAI;
 • asigură secretariatul Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie în baza Ordinului nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 • verifică şi semnează formularul privind traseul/circuitul deşeurilor generate de la locul producerii până la spaţiul stabilit pentru depozitarea temporară a fiecărui tip de deşeu generat, tipul de recipient/container în care va fi transportat/stocat temporar deşeul, în funcţie de natura deşeului generat şi periculozitatea acestuia, după caz şi personalul care va manipula fiecare tip de deşeu precum şi gestionarul acestora);
 • întocmeşte Planul de măsuri privind gestionarea deşeurilor la nivelul Instituţiei Prefectului, şi îl supune avizării Comisiei de Protecţia Mediului şi Ecologie;
 • deschide la începutul fiecărui an calendaristic fişe de evidenţă a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu generat în parte;
 • completează, până la data de 10 ale lunii pentru luna precedentă, fişele de evidenţă a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu generat în parte pe baza documentelor specifice pentru înregistrarea în evidenţă puse la dispoziţia sa de responsabilii stabiliţi în acest sens (gestionari deşeuri, administrator, responsabil IT, responsabil cu gestiunea parcului auto, responsabil aplicare L 211/2011 şi L 132/2010, după caz);
 • centralizează cantităţile de deşeuri generate pe fiecare cod de deşeu în parte în Centralizatorul anual privind managementul deşeurilor;
 • înscriu şi centralizează cantităţile de deşeuri generate colectate selectiv pe fiecare cod de deşeu în parte în anexa la Registrul de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv;
 • înaintează către Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Logistică, până la data de 08 ale lunii pentru luna precedentă datele centralizate în Registrul de evidenţă a deşeurilor generate colectate selectiv, însoţit de anexa lunară a acestuia;
 • arhivează bonurile de confirmare a prestaţiei de colectare selectivă de deşeurilor, predate de către administrator, în dosarul de mediu al instituţiei;
 • arhivează formularele de transport specifice prevăzute în H.G. nr. 1061/2008 pe categorii de deşeuri, întocmite de persoanele responsabile, după caz, conform precizărilor din prezenta procedură, în dosarul de mediu al instituţiei;
 • face parte din Comisia pentru stabilirea valorii deşeurilor generate;
 • controlează modul de îndeplinire de către personalul instituţiei a atribuţiilor specifice prevăzute de Procedura de sistem PS-04-DGL privind controlul pe linie de protecţie a mediului al activităţilor din cadrul unităţilor/structurilor MAI care au calitatea de ordonator terţiar de credite;
 • face parte din comisiile de casare, potrivit Ordinului nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 • face parte din comisia mixtă de rechiziţii potrivit Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, precum şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate de H.G. nr. 219/2005;
 • înregistrează şi soluţionează cererile conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • ţine legătura cu Asociaţiile Veteranilor de Război din MApN şi MAI, cu cele ale revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi soluţionează petiţiile ce ţin de asociaţiile respective;
 • îndeplineşte atribuţii referitoare la pregătirea de specialitate a personalului, înzestrarea cu autovehicule, exploatarea şi repararea acestora, aprovizionarea cu materiale tehnice şi scoaterea din înzestrare a autovehiculelor, potrivit Ordinul MIRA nr.599/2008;
 • înregistrează în sistem propriu, eventual şi înmatriculare, după caz, ia măsuri în vederea folosirii legale şi corecte a autovehiculelor, precum şi efectuarea la timp şi în volum complet a lucrărilor de întreţinere tehnică a acestora;
 • propune conducerii instituţiei măsurile referitoare la aprovizionarea cu materiale tehnice necesare bunei funcţionări a autovehiculelor din dotare;
 • luarea măsurilor necesare pentru stabilirea necesarului de materiale tehnice, derularea contractelor sau comenzilor, primirea, recepţia, depozitarea şi distribuirea cantităţilor de materiale tehnice;
 • îndeplineşte atribuţiile privitoare la scoaterea din funcţiune, casarea mijloacelor fixe, declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, potrivit prevederilor Instrucţiunilor MAI nr.167/2009;
 • îndeplinirea altor atribuţii referitoare la evidenţa, gestionarea, administrarea autovehiculelor din dotarea Instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 • îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la administrarea bunurilor aflate în administrarea instituţiei.

Compartimentul Informare, Relaţii publice

Cu privire la activitatea de informare şi relaţii cu publicul:

 • îndrumarea cetăţenilor la şefii serviciilor organizate în cadrul instituţiei prefectului, conform unui program de audienţe stabilit cu acordul conducerii instituţiei, în vederea identificării soluţiilor pentru problemele semnalate de cetăţeni;
 • organizarea şi desfăşurarea audienţelor conform programului conducerii instituţiei: prefect, subprefect;
 • înscrierea solicitanţilor în audienţă. Conducerea unui registru cu evidenţă a audienţelor care să cuprindă datele personale ale solicitantului, obiectul audienţei, funcţionarul care preia problema şi modul de soluţionare în termenul stabilit;
 • primirea, înregistrarea, rezolvarea petițiilor și expedierea răspunsurilor către petiționari;
 • înaintarea petițiilor înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 • urmărirea soluționării și redactării în termen a răspunsului;
 • întocmirea şi actualizarea permanentă a registrului petiţiilor prevăzut de art.6 din Ordinul MAI nr.190/2004;
 • asigurarea evidenţei pentru scrisorile adresate de către cetăţenii din judeţ Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi care au fost repartizate spre soluţionare la nivel local. Urmărirea transmiterii răspunsului către petent în termenul legal de 30 de zile şi instituţiilor interesate, după caz;
 • îndosarierea şi păstrarea, conform prevederilor legale în vigoare, a răspunsurilor la petiţiile şi audienţele cetăţenilor;
 • asigurarea condiţiilor necesare stagiilor de practică ale studenţilor/elevilor repartizaţi la Instituţia Prefectului, în colaborare cu celelalte compartimente;

 Cu privire la activitatea de relaţii publice:

 • redactează informări, comunicate de presă, mesaje și discursuri la solicitarea conducerii instituţiei şi a purtătorului de cuvânt pe diferite domenii de activitate, cu prilejul participării la ceremoniile publice şi la alte evenimente;
 • participă la organizarea declaraţiilor şi a conferinţelor de presă ale conducerii instituţiei;
 • organizează, în colaborare cu Cancelaria Prefectului, activitățile de conferire a distincțiilor și însemnelor onorifice de către conducerea Instituției Prefectului și ține evidența acestora;
 • actualizează pagina de internet a instituţiei în conformitate cu prevederile Memorandumului „Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public” şi colaborează cu alte structuri din cadrul instituţiei pentru îmbunătăţirea conţinutului website-ului;
 • însoţeşte conducerea instituţiei pe timpul deplasărilor în teren la evenimente publice şi în alte situaţii, pe parcursul cărora realizează fotografii şi redactează informări pentru spaţiul public;
 • organizează unitar concepția și execuția ceremonialului și a protocolului la acțiunile care au loc pentru marcarea unor date importante;
 • colaborează cu reprezentanţii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securității naţionale din judeţ, precum şi cu cei ai unităților administrativ-teritoriale, în vederea organizării ceremonialelor sau a altor acţiuni la care participă conducerea instituţiei;
 • concepe şi organizează, în colaborare cu Cancelaria Prefectului, evenimente/manifestări publice cu caracter educaţional şi activități de comemorare, marcare și aniversare a Centenarului României (1918 – 2018);
 • ţine legătura cu Asociaţiile Veteranilor de Război din MApN şi MAI, cu cele ale revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi soluţionează petiţiile ce ţin de asociaţiile respective;
 • se asigură de folosirea corectă a simbolurilor naționale: drapel, imn național, stemă;
 • face propuneri concrete privind valorificarea unor oportunităţi de imagine;
 • asigură cadrul de protocol pentru desfăşurarea întâlnirilor dintre conducerea instituţiei şi reprezentanţii unor autorităţi, instituţii, firme, organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate;
 • realizează acreditările de presă la Instituția Prefectului, elaborează şi actualizează, în colaborare cu Cancelaria Prefectului, ori de câte ori este nevoie, baza de date mass-media.

Cu privire la accesul la informaţii de interes public:

 • asigură rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare;
 • primirea solicitărilor privind informaţiile de interes public;
 • înregistrarea solicitărilor de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
 • întocmirea şi transmiterea informaţiilor de interes public în termenele prevăzute de Legea nr.544/2001 şi a H.G. nr.123/2002;
 • ţinerea evidenţei răspunsurilor;
 • întocmirea raportului anual privind raport privind accesul la informaţiile de interes public, conform prevederilor art. 27 din H.G. nr.123/2002;
 • alte atribuţii legale din domeniul liberului acces la informaţiile de interes public.

Cu privire la evidenţa, circulaţia şi păstrarea actelor:

 • înregistrarea tuturor actelor şi corespondenţei prin registratura generală, conform prevederilor IMAI nr.1000/2005 privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în MAI;
 • predarea documentelor intrate, precum şi a celor întocmite în cadrul structurii, destinatarilor numai pe bază de semnătură în condica de predare-primire a corespondenţei ordinare, conform prevederilor IMAI nr.1000/2005 privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în MAI;
 • operarea în registrul general de intrare-ieşire a tuturor modificărilor rezultate din mişcarea actelor în circuitul intern, conform prevederilor IMAI nr. 1000/2005 privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în MAI;
 • ridicarea şi expedierea corespondenţei şi a coletelor;
 • gestionarea electronică a documentelor neclasificate prin aplicaţia SOBIS; toţi angajaţii instituţiei vor opera în această aplicaţie;
 • îndeplinirea atribuţiilor privitoare la activitatea privind evidenţa, mânuirea, păstrarea şi controlul existenţei sigiliilor şi ştampilelor;
 • primirea/înregistrarea poștei speciale și a radiogramelor în registrele specifice fiecărui nivel de clasificare/pregătirea și expedierea corespondenței prin poșta specială;
 • pregătirea mapelor de corespondență în vederea semnării de către Prefect;
 • arhivarea documentelor gestionate.

SECŢIUNEA  7.

SERVICIUL CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, APOSTILĂ

Art.39. Serviciul Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă – coordonat de un şef serviciu, funcţionar public de conducere, are stabilite următoarele atribuţii:

Compartimentul Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios administrativ

Cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative, asigurarea ordinii publice şi apărarea drepturilor cetăţenilor:

 • elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 • participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competențelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 • participă la desfăşurarea audienţelor în domeniul de activitate al serviciului;
 • urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 • conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin Ministerul Afacerilor Interne, a unor proiecte de acte normative;
 • urmăreşte asigurarea respectării art.48 şi 68 din Legea nr. 215/2001 privind comunicarea, în termenul legal, de către secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi secretarului judeţului a hotărârilor şi altor acte cu caracter normativ sau individual emise de aceştia;
 • înaintează prefectului propuneri privind atacarea în justiţie, în baza dispoziţiilor Legii nr.340/2004, coroborate cu prevederile Legii nr.215/2001, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr.554/2004,  a actelor apreciate drept nelegale, în urma refuzului autorităţilor emitente de a le reformula sau revoca;
 • cercetează şi verifică toate actele în cazurile atribuite spre rezolvare;
 • participă la iniţierea, elaborarea şi avizarea proiectelor ordinelor Prefectului şi a celorlalte acte administrative emise de Instituţia Prefectului;
 • avizează proiectele de contracte în care Instituţia Prefectului este parte şi participă la stabilirea răspunderii materiale sau disciplinare a angajaţilor aparatului de specialitate al prefectului;
 • avizează din punctul de vedere al legalităţii măsurile de natură a angaja răspunderea patrimonială a Instituţiei Prefectului;
 • participă la activităţile Grupului privind gestionarea problematicii anticorupţie.

Cu privire la verificarea  legalităţii actelor administrative adoptate /emise de consiliul judeţean, de preşedintele consiliului judeţean, de consiliile locale şi de primari şi contenciosul administrativ:

 • ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigura păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
 • verifică legalitatea actelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se considera vătămate într-un drept sau interes legitim;
 • propun prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
 • întocmesc documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în fata acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când este cazul;
 • elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;
 • avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalităţii;
 • întocmesc documentaţia şi reprezintă prefectul şi Instituţia Prefectului în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
 • efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmesc documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean;
 • efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;
 • desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
 • îndeplineşte atribuţii care derivă din aplicarea la nivelul instituţiei prefectului a proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării aquis-ului comunitar” (SISOP).

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumului naţional ori local

 • elaborează, pe baza datelor statistice oficiale, proiectul de ordin privind stabilirea numărului de consilieri locali şi judeţeni;
 • întocmeşte graficului de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean în şedinţa de constituire;
 • asigură îndeplinirea în condiţiile legii a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumului naţional sau local:
  • întocmeşte proiectul de ordin privind numerotarea circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare şi aducerea la cunoştinţă publică a acestora;
  • asigură imprimarea buletinelor de vot şi predarea acestora pe bază de proces-verbal către primari;
  • asigură necesarul de ştampile şi materiale necesare pentru buna desfăşurarea a alegerilor;
  • verifică şi informează prefectul despre corecta îndeplinire de către primari a obligaţiilor ce le revin; în cazul constatării unor fraude electorale, sesizează organele de drept;
 • acordă sprijin primarilor pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din legile electorale;
 • rezolvă orice alte probleme privind organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor.

Cu privire la activitatea de fond funciar:

 • asigură reprezentarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care funcţionează pe lângă Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj, în cauzele civile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect litigii privind stabilirea dreptului de proprietate în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991 rep. cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 165/2013 cu modificările şi completările ulterioare;
 • întocmeşte actele procedurale necesare, în toate fazele procesuale, în dosarele în care Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este parte;
 • întocmeşte raportul lunar privind evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia judeţeană este parte şi îl comunică Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj în vederea analizării şi a adoptării deciziei asupra masurilor ce trebuie luate.

Compartimentul Apostilă

 • asigură preluarea, verificarea şi înregistrarea documentelor administrative depuse de solicitanţi în vederea apostilării acestora, conform prevederilor O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supra-legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000 şi modificată prin Legea nr. 142/2004 şi Legea nr. 121/2005; H.G. nr. 82/2010;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă pentru documentele administrative supuse vizării prealabile apostilării de către instituţiile publice abilitate;
 • stabileşte identitatea solicitantului în vederea aplicării apostilei;
 • întocmeşte dosarele de vizare şi asigură transmiterea lor către instituţiile publice locale abilitate; ţine legătura cu aceste instituţii, în vederea realizării, în bune condiţii, a activităţii de vizare a documentelor;
 • ţine evidenţa documentelor apostilate în registrul special şi transmite informaţiile conform Instrucţiunilor nr.82/2010;
 • asigură înregistrarea, în format electronic, a documentelor apostilate;
 • asigură arhivarea documentelor reţinute;
 • întocmeşte situaţiile solicitate de şeful de serviciu, în legătură cu documentele apostilate;
 • acordă consiliere cetăţenilor cu privire la actele necesare pentru întocmirea dosarului de apostilare;
 • eliberează documentele apostilate în maxim 2 ore;
 • asigură transmiterea prin corespondenţă a actelor apostilate, atunci când este cazul.

SECŢIUNEA 8.

SERVICIUL PENTRU URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU

Art. 40. Activitatea Serviciului pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu este coordonată de un şef serviciu – funcţionar public de conducere, având stabilite următoarele atribuţii:

Cu privire la activitatea în domeniul  fondului funciar:

 • verifică propunerile înaintate de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • analizează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de către comisiile locale şi prezintă comisiei judeţene concluziile în legătură cu modul de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • asigură realizarea lucrărilor de secretariat ale comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin colectivul de lucru constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • verifică procesele-verbale de punere în posesie încheiate de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • urmăreşte stadiul de aplicare a prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi întocmeşte situaţii centralizatoare pe care le prezintă prefectului şi autorităţilor administraţiei publice centrale;
 • organizează instruiri periodice cu membrii comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • asigură îndrumarea şi controlul activităţii comisiilor locale în vederea aplicării corecte a prevederilor legilor fondului funciar, precum şi a hotărârilor adoptate de comisia judeţeană;
 • întocmeşte rapoarte, referate şi informări cu privire la activitatea desfăşurată de către comisiile locale şi cea judeţeană;
 • primeşte şi soluţionează petiţiile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor cu privire la modul de aplicare în teritoriu a prevederilor legilor fondului funciar;
 • asigură acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de război sau moştenitorilor legali ai acestora, în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • urmăreşte aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte împroprietărirea urmaşilor eroilor-martiri, precum şi a luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989; 
 • întocmirea documentaţiei necesare emiterii ordinelor prefectului privind:
  • atribuirea în proprietatea privată a unor terenuri în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, şi art. 34 din Legea nr. 1/2000;
  • atribuirea în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale a terenurilor cu destinaţia izlaz comunal prevăzute de art. 33 şi art. 44 din Legea nr. 18/1991;
  • constituirea şi modificarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
  • constituirea comisiilor de delimitare şi stabilire a limitelor de hotar dintre unităţile administrativ-teritoriale;
 • îndrumarea cetăţenilor care se adresează instituţiei prefectului în problemele legate de stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • asigură reprezentarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care funcţionează pe lângă Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj, în cauzele civile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect litigii privind stabilirea dreptului de proprietate în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991 rep. cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 165/2013 cu modificările şi completările ulterioare;
 • întocmeşte actele procedurale necesare, în toate fazele procesuale, în dosarele în care Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este parte;
 • participă la desfăşurarea audienţelor în domeniul de activitate al serviciului;
 • participă la activităţile Grupului privind gestionarea problematicii anticorupţie.

Cu privire la activitatea de aplicare a actelor normative cu caracter reparatoriu:

 • realizează atribuţiile prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin:

– verificarea dosarelor constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 10/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conţinând propunerile de acordare a despăgubirilor în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005 şi ale Legii nr. 165/2013 cu modificările şi completările ulterioare:

 • efectuarea controlului de legalitate asupra dispoziţiilor emise de către primari şi de către Preşedintele Consiliului Judeţean şi întocmirea avizului de legalitate potrivit prevederilor art. 21 alin. 3 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • centralizarea notificărilor şi transmiterea dispoziţiilor însoţite de documentaţiile aferente şi referatul conţinând avizul de legalitate, către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;
 • reprezentarea şi formularea actelor procedurale (întâmpinări, căi de atac etc.) în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Instituţia Prefectului este parte.
 • realizează atribuţiile prevăzute de Legea nr. 9/1998, republicată,  privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, prin:
 • participarea la şedinţele comisiei pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, care funcţionează în cadrul instituţiei prefectului;
 • verificarea cererilor de acordare a compensaţiilor;
 • comunicarea hotărârii Comisiei judeţene, solicitantului şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
 • reprezentarea şi formularea actelor procedurale (întâmpinări, căi de atac etc.) în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Comisia judeţeană este parte.
 • realizează atribuţiile prevăzute de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, prin:
 • instrumentarea cererilor de atribuire în natură ori pentru acordarea despăgubirilor sau/şi a compensaţiilor;
 • redactarea şi comunicarea către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a hotărârilor adoptate de Comisia judeţeană;
 • reprezentarea şi formularea actelor procedurale (întâmpinări, căi de atac etc.) în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Comisia judeţeană este parte.
 • asigură realizarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 9/1998, prin întocmirea ordinii de zi a şedinţelor de lucru, redactarea hotărârilor adoptate de către comisia judeţeană, a comunicărilor şi a răspunsurilor la actele examinate şi soluţionate în cadrul şedinţelor de lucru;
 • analizarea aspectelor semnalate în memoriile, sesizările şi reclamaţiile repartizate, precum şi comunicarea în termen a răspunsurilor către petiţionari;
 • întocmirea unor situaţii, rapoarte sau informări referitoare la stadiul aplicării actelor normative specifice;
 • îndrumarea cetăţenilor precum şi a altor persoane (funcţionari din cadrul aparatelor de specialitate ale primarilor) care se adresează instituţiei prefectului în problemele legate de acordarea de despăgubiri în temeiul actelor normative cu caracter reparatoriu;
 • participă la desfăşurarea audienţelor în domeniul de activitate al serviciului.

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumului naţional ori local

 • asigură îndeplinirea în condiţiile legii a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare, precum şi a referendumului naţional sau local;
 • rezolvă orice alte probleme privind organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor.

 SECŢIUNEA 9

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR

Art. 41. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Cluj, denumit în continuare serviciul public comunitar, se organizează în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj şi este aparat de specialitate al administraţiei publice locale, înfiinţat în temeiul art.1 alin.1 din O.G.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor aprobată cu modificări şi completări prin Legea 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, Legea 340/2004 privind Instituţia Prefectului şi H.G.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

 Art.42. Activitatea serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al judeţului Cluj, este coordonată de un şef de serviciu, funcţionar public cu statut special.

Art. 43. Atribuţii:

 • soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii;
 • colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;
 • administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 • asigură furnizarea permanentă, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
 • asigură înscrierea de menţiuni în paşapoartele simple, în condiţiile legii;
 • organizează, la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;
 • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

 

SECŢIUNEA 10

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

Art. 44. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Cluj, denumit în continuare serviciu public comunitar, se organizează în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj şi este aparat de specialitate al administraţiei publice locale, înfiinţat în temeiul art. 1, alin. 1, din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002 şi Hotărârea Guvernului  nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Legea 340/2004 privind Instituţia Prefectului şi H.G.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

Art. 45. Activitatea serviciului este coordonată de către un şef de serviciu.

Art. 46. Atribuţii:

 • constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 • organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
 • soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;
 • colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
 • asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
 • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

CAPITOLUL VIII.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDIENŢELOR

 

Art. 47. (1) Audienţele se ţin la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, sediul SPCEEPS şi sediul SPCRPCÎV;

(2) Audienţele se ţin de către prefect, subprefect şi de către şefii serviciilor organizate în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj.

Art. 48. (1) Audienţele se acordă de către conducerea instituţiei, astfel:

 • Prefect – în fiecare zi de marţi, începând cu ora 13.00;
 • Subprefecţi – conform unui program de audienţe stabilit cu acordul prefectului.
 • Şefii de servicii – conform unui program de audienţe stabilit cu acordul conducerii instituţiei.

CAPITOLUL IX.

CONTROL INTERN

Art. 49. Sistemul de control intern/managerial din cadrul Instituţiei Prefectului reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către conducere şi întreg colectivul instituţiei, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

 1. a) atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod economic, eficient şi eficace;
 2. b) respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului;
 3. c) protejarea bunurilor şi a informaţiilor;
 4. d) prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor;
 5. e) calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de

încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.

Art. 50. Controlul intern/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului are drept obiective:

 1. a) realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor fiecărei structuri organizatorice, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
 2. b) protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
 3. c) respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;
 4. d) dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

Art. 51. Controlul intern/managerial reprezintă un proces desfăşurat de către toţi angajaţii instituţiei, care este coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor, respectiv şefii structurilor, prin procedurile operaţionale de lucru, şi se află în răspunderea managementului general, care trebuie să îl implementeze şi să îl monitorizeze.

Art. 52. Instrumentele cu care operează sistemul de control intern din cadrul Instituţiei Prefectului sunt: obiectivele, mijloacele, sistemul informaţional, organizarea, procedurile şi controlul.

Art. 53. Sistemele de control intern, ataşate fiecărei activităţi, cuprind următoarele elemente componente:

 1. a) existenţa unui mediu de control favorabil – atitudinea întregului personal al instituţiei faţă de control, prin acceptarea, utilizarea şi aprecierea acestuia;
 2. b) evaluarea riscului activităţilor fiecărei structuri funcţionale sunt supuse în permanenţă riscurilor interne şi externe, care pot conduce la nerealizarea obiectivelor acestora. Conducătorii structurilor funcţionale au obligaţia evaluării riscurilor, ierarhizării acestora pentru identificarea riscurilor inacceptabile şi creării de sisteme de control intern în vederea evitării riscurilor inacceptabile şi să menţină la un nivel de toleranţă riscurile acceptate;
 3. c) informarea şi comunicarea – au ca scop legarea elementelor componente ale controlului intern astfel încât rezultatele acestuia să fie cunoscute de toţi cei care, direct sau indirect, vor trebui să le implementeze;
 4. d) monitorizarea – este un proces care evaluează performanţa sistemului de control intern şi este exercitată de management prin activităţi de supervizare continuă şi evaluări periodice;
 5. e) activităţile de control – pentru fiecare grup de activităţi/sub-activităţi, se vor utiliza forme de control intern menite să elimine sau să limiteze riscurile asociate.

Art. 54. Controlul intern este prezent pe toate palierele instituţiei şi în toate funcţiile, manifestându-se sub următoarele forme:

 1. a) autocontrolul activităţii – exercitat de către fiecare salariat, prin respectarea procedurilor de lucru instituite şi urmărirea calităţii rezultatelor obţinute;
 2. b) controlul mutual în lanţ – exercitat între fazele unui lanţ procedural, de fiecare post de lucru, asupra modului de efectuare a prelucrărilor în cadrul postului de lucru anterior, pentru a putea adăuga propriile prelucrări şi pentru a pregăti controlul pe care îl va efectua postul de lucru următor;
 3. c) controlul ierarhic – exercitat de persoanele care dispun de o funcţie de decizie în calitate de responsabil al unor activităţi din instituţie.

Art. 55. Orice salariat poate identifica riscuri în activitatea proprie sau a structurii din care face parte, şi poate raporta orice neregularităţi și/sau abateri.

Art.56. Atribuţiile de îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial, de analiză şi sinteză a datelor privind controlul intern/managerial se îndeplinesc de către managerul public, iar atribuțiile de coordonare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial se îndeplinesc de către Comisia de monitorizare constituită prin ordinul prefectului.

 

CAPITOLUL X.

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND CONDUITA PERSONALULUI DIN

STRUCTURA DE SPECIALITATE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI

Art. 57. (1) Personalul din aparatul propriu de specialitate al prefectului este dator să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

(2) Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual sunt obligaţi să se conformeze dispoziţiilor date de şefii ierarhici superiori. Aceştia au obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite.

Art. 58. Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special au obligaţia ca:

 1. a) în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, după caz;
 2. b) să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;
 3. c) să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii.

 Art. 59. Funcţionarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.

CAPITOLUL XI.

EGALITATEA DE ŞANSE ŞI DE TRATAMENT ÎNTRE ANGAJAŢI

Art.60. În cadrul instituţiei, în relaţiile de muncă/serviciu funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii.

Art.61. Instituţia asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie socială ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia, manifestată în următoarele domenii:

            – încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă/de serviciu;

            – stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;

            – acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;

            – formare, perfecţionare, reconversia şi promovarea profesională;

            – aplicarea măsurilor disciplinare.

Art.62. Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă/de serviciu se înţelege accesul nediscriminatoriu la:

 1. alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
 2. angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
 3. venituri egale pentru muncă de valoare egală;
 4. informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
 5. promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
 6. condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 7. beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;
 8. organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
 9. prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 63. Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

Art.64. Angajatorii sunt obligaţi să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţii de muncă/de serviciu.

Art.65. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

 1. anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
 2. încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
 3. stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
 4. stabilirea remuneraţiei;
 5. beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
 6. informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
 7. evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 8. promovarea profesională;
 9. aplicarea măsurilor disciplinare;
 10. dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
 11. orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art.66. Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare.

Art.67. Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:

 1. de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;
 2. de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.

Art.68. Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:

 1. să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor;
 2. să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11 din Legea nr.202/2002;
 3. să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;
 4. să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Art. 69. Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr.202/2002, la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.

CAPITOLUL XII.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 70. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale care privesc organizarea, funcţionarea şi reglementarea activităţii Instituţiei Prefectului, precum şi cu ordinele prefectului emise potrivit legii în acest domeniu.

Art.71. Prezentul Regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin ordin al prefectului.

Art.72. Dispoziţiile prezentului Regulament vor fi aduse la cunoştinţă întregului personal prin grija şefilor de servicii şi birouri şi coordonatorilor compartimentelor independente.

Art. 73. Nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 74. Personalul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj execută, potrivit planificării aprobate, serviciul de permanenţă pe instituţie.

Art. 75. Structura şi atribuţiile de organizare pentru serviciile publice comunitare se aprobă separat prin ordin al prefectului, având caracter de secret şi se comunică numai instituţiilor abilitate.

Art. 76. Prelucrarea datelor cu cacarter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

Art. 77. Accesul personalului din  Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj se realizează conform reglementărilor cuprinse în Anexa nr. 2 la Planul de Pază al Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj realizat cu sprijinul Inspectoratuluil Judeţean de Jandarmi Cluj  care stabileşte Reguli de acces şi circulaţie în Palatul Administrativ al Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

P R E F E C T,

Dr.ing.  IOAN AUREL CHERECHEŞ