Comisia de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj – O.P. CJ. nr. 78 din 5 .02.2020

Scopul Comisiei de Monitorizare îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de control intern managerial integrat, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod eficient, eficace şi economic.

TEMEI LEGAL:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice emis de Secretariatul General al Guvernului,
 • Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

COMPONENȚĂ: 

Preşedintele Comisiei de monitorizare : Subprefect 1

Inlocuitor: Subprefect 2

Atribuţiile Preşedintelui Comisiei de monitorizare :

 • asigură modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare care se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor specifice instituţiei.
 • asigură conducerea şedinţelor şi avizează documentele specifice în materie.

Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui Comisiei de monitorizare şi se organizează în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al entităţii publice.

Membrii:

 • Director cancelaria prefectului,
 • Şef serviciu, Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT,
 • Şef serviciu, Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relaţii Publice,
 • Şef serviciu, Serviciul Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă,
 • Împ. Şef serviciu, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte,
 • Împ. Şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor,
 • Șef serviciu, Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoiru,
 • Consilier corp control

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare este asigurat de  managerul public.

La solicitarea Comisiei, la şedinţele de lucru pot participa şi alţi reprezentanţi ai structurilor de specialitate, a căror prezenţă este necesară în vederea realizării atribuţiilor comisiei. Reprezentantul Compartimentului de Audit Public Intern are calitatea de invitat permanent la şedinţele Comisiei.

Atribuţiile Comisiei de monitorizare:

 • coordonează procesul de stabilire a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii publice.
 • elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, unde se evidenţiază inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie.
 • analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entităţii publice, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii.
 • elaborează stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul entităţii publice și face propuneri de îmbunătățire a acestuia.