Lista documentelor de interes public

 •  Organigrama Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 •  Ordinele prefectului, mai puţin ordinele cu caracter personal;
 •  Raport de activitate al Instituţiei;
 •  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 şi a  Legii nr. 52/2003, la nivelul judeţului Cluj;
 •  Strategia de dezvoltare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 •  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj;
 •  Planul de acţiuni al Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 •  Actele Comisiei de Dialog Social;
 •  Actele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Cluj;
 •  Lista serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul judeţului Cluj;
 •  Documente de interes juridic;
 •  Bugetul anual;
 •  Bilanţul anual;

Documente gestionate şi/sau produse în cadrul instituţiei 

– Serviciul Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă şi Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu
1. Hotărâri ale Consiliului Judeţean şi ale Consiliilor Locale, municipale, orăseneşti şi comunale;
2. Dispoziţii ale preşedintelui CJ şi a primarilor din judeţul Cluj;
3. Proceduri prealabile a contenciosului administrativ;
4. Dosare de instanţă în care Instituţia Prefectului Judeţul Cluj sau Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului la proprietate privată asupra terenurilor Cluj au calitate procesuala, în cauze aflate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca şi a Judecătoriei Huedin;
5. Dosare privind acte administrative emise de către autorităţi locale, atacate la instanţele de contencios administrativ de către prefectul judeţului Cluj;
6. Activitatea de aplicare a Apostilei de la Haga;
7. Petiţii şi răspunsuri, în baza O.G. 27/2002;
8. Hotărâri ale Comisiei Judeţene privind aplicarea legilor fondului funciar şi acordarea de despăgubiri pentru veteranii de razboi;
9. Notificări în baza Legii nr. 10/ 2001;
10. Cereri pentru acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 290/2003;
11. Răspunsuri la petiţii, acte centrale şi note de audienţă.
– Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relaţii Publice
1. Referate şi circulare, note de informare, adrese;
2. Rapoarte şi evaluări în zona situaţiilor de urgenţă;
3. Rapoarte de control în relaţia cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul judeţului Cluj;
4. Răspunsuri la sesizari şi la petiţii, în baza O.G. 27/2002;
5. Ordine ale Prefectului judeţului Cluj şi notele de fundamentare ale acestora;
6. Proiecte de hotărâri de guvern, iniţiate de către prefect şi de către preşedintele Consiliului Judeţean Cluj;
7. Raportări anuale – activitatea conducerii instituţiei;
8. Informări cu privire la starea economică şi socială a judeţului;
9. Programul de dezvoltare economică a judeţului;
10. Secretariate tehnice comisii şi Colegiul Prefectural;
11. Invitaţii pentru evenimente diverse;
12. Autorizaţii colectare deşeuri reciclabile;
13. Propuneri de modificări legislative, în zona socială;
14. Hotărâri ale Colegiului Prefectural al judeţului Cluj;
15. Buletine informative;
16. Protocoale de colaborare;
17. Invitaţii pentru diverse evenimente;
18. Instructaje ale autorităţilor locale, în domeniul afacerilor europene;
19. Activitatea de primire în audienţă la conducerea Instituţiei;
20. Răspunsuri la petiţii adresate instituţiei de către autorităţile centrale şi la cele adresate în baza O.G. 27/2002;
21. Evidenţa documentelor cu privire la răspunsurile la cererile depuse în baza Legii nr. 544/2001, privitor la liberul acces la informaţiile de interes public;
22. Documente, raportări, privitoare la aplicare dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, a H.G. nr.123/2002 şi a Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
23. Activităţi de protocol, organizare evenimente cu caracter naţional şi local.

– Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT
1. Registrele de contabilitate;
2. Registrele de mijloace fixe;
3. Bonuri de natura stocurilor;
4. Mijloace bănesşti şi decontări/dispoziţii de plată, de încasare, registrul de casă;
5. State de salarii şi alte drepturi de personal;
6. Contabilitatea generală;
7. Angajamente de plată;
8.  Dosare de achiziţii;
9. Registul ordinelor prefectului şi documentaţiile de fundamentare ale ordinelor emise de către prefect;
10. Dosare profesionale şi de personal;
11. Statul de funcţii şi statul de personal;
12. Fişe de magazie, de inventar şi PSI;
14. Referate aprovizionare;
15. Procese verbale de custodie;
16. Borderouri arhivă;
17. Bonuri de consum.

– Cancelaria Prefectului
1. Materiale necesare organizării şedinţelor de lucru ale prefectului;
2. Sinteze mass-media, pentru informarea prefectului şi a subprefectului;
3. Comunicate de presă;
4. Informări către presă;
5. Documentare în vederea elaborării raportului prefectului, referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
6. Documentarea prefectului cu privire la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
7. Elaborarea de sinteze ca urmare a întâlnirilor prefectului cu reprezentanţii societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice.

– Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor
1. Permise de conducere;
2. Certificate de înmatriculare;
3. Autorizaţii provizorii de circulaţie;
4. Formulare folosite în activitatea de înmatriculare a vehiculelor şi a eliberării permiselor auto;
5. Situaţii statistice;
6. Registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor;
7. Programul de lucru al Serviciului şi programul de audienţe al şefului Serviciului.

– Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenta Paşapoartelor Simple
1. Paşaport simplu; paşaport electronic;
2. Paşaport simplu pentru cetăţenii români din străinătate;
3. Dovada privind folosirea paşaportului;
4. Dovada privind clarificarea statutului juridic în raport cu Statul român;
5. Programul de lucru al Serviciului şi programul de audienţe al şefului Serviciului.