Atribuțiile subprefectului

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prefectul este ajutat de un subprefect.
Subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.
Subprefectul are următoarele atribuţii principale:
1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice deconcentrate:
a)    analizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
b)    examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
c)    consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
d)    asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
e)    asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
f)    întocmirea proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
g)    dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi şi  lista invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului;
h)    urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
i)    gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:
a)    asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
b)    elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
c)    asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia către Ministerul Afacerilor Interne;
d)    asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
e)    primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;
f)    elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
g)    asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în Monitorul Oficial al judeţului;
h)    îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepţia secretarului general al judeţului;
i)    gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
j)    stabilirea şi urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;
k)    înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
l)    acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
m)    verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
n)    aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;
o)    asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
p)    exercitarea  atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
q)    îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie, potrivit prevederilor art. 23 din Ordinul nr. 140/2015 al Ministerului Afacerilor Interne privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.

3. în calitate de funcţionar de securitate:
a)    elaborează şi supune aprobării conducerii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)    întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării autorităţii de securitate desemnată, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c)    coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate compartimentele acesteia;
d)    asigură relaţionarea cu autoritatea desemnată de securitate care coordonează activitatea şi controlează măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e)    monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
f)    consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g)    informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h)    acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii de securitate desemnată, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i)    organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j)    asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;
k)    actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;
l)    întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de securitate;
m)    prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijin autorităţii desemnate de securitate;
n)    efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
o)    exercită şi alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
p)    avizează cererile de multiplicare şi procesele-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate pentru toate structurile instituţiei;
q)    este responsabil pentru implementarea măsurilor de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;
r)    pune la dispoziţia şefului CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţiile clasificate deţinute de personalul instituţiei prefectului;
s)    monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.
(2) Atribuţiile ce revin subprefectului se stabilesc prin ordin al prefectului.
(3) În lipsa prefectului (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasare în afara judeţului) atribuţiile acestuia sunt asigurate de către subprefect.