Atribuțiile subprefectului

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, prefectul este ajutat de 2 subprefecți.
Subprefecții îndeplinesc, în numele prefectului, atribuții în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituției prefectului, precum și alte atribuții prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.

Doamna Subprefect Irina Munteanu coordonează în numele Prefectului următoarele servicii din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj:

• Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Cluj;

Doamna Irina Munteanu, în calitate de subprefect al județului Cluj, îndeplinește în numele prefectului, atribuții în domeniul conducerii operative a instituției prefectului, precum și alte atribuții prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerului Afacerilor Interne sau de către prefect, după cum urmează:

1. Cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:
a) asigurarea conducerii operative a instituției prefectului, cu excepția cancelariei prefectului;
b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
c) asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înființarea și organizarea oficiilor prefecturale și transmiterea acestuia către Ministerul Afacerilor Interne;
d) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
e) primirea, distribuirea corespondenței și urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;
f) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum și publicarea în monitorul oficial al județului ori al municipiului București, după caz;
h) îndrumarea metodologică a secretarilor unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepția secretarului general al județului, respectiv al municipiului București;
i) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
j) stabilirea și urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;
k) înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;
l) acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de acestea;
m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;

3. Atribuții pe linie de prevenire a faptelor de corupție
a) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de Direcția Generală Anticorupție;
b) sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în organizarea și implementarea campaniilor și acțiunilor de prevenire a corupției;
c) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în planul de integritate pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naționale anticorupție;
d) asigură managementul riscurilor de corupție și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
e) solicită sprijinul Direcției Generale Anticorupție cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
f) sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în realizarea vizitelor de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate;
g) furnizează Direcției Generale Anticorupție documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;
h) asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relațiilor cu publicul/primirii în audiență, săli de așteptare, suprafața exterioară a clădirilor, etc.) precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet a mesajelor sau materialelor anticorupție puse la dispoziție de către Direcția Generală Anticorupție.

4. În calitate de funcționar de securitate:
a) elaborează și supune aprobării conducerii normele interne privind protecția informațiilor clasificate potrivit legii;
b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării autorității desemnate de securitate, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea acestuia;
c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d) asigură relaționarea cu autoritatea desemnată de securitate care coordonează activitatea și controlează măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, conform legii;
e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;
f) consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
g) informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai autorității desemnate de securitate, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;
i) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;
j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;
k) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;
l) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de securitate;
m) prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și după caz, solicită sprijin autorității desemnate de securitate;
n) efectuează cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;
o) exercită și alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii;
p) avizează cererile de multiplicare și procesele-verbale de distrugere a informațiilor clasificate pentru toate structurile instituției;
q) este responsabil pentru implementarea măsurilor de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;
r) pune la dispoziția șefului C.S.T.I.C. lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la informațiile clasificate deținute de personalul instituției prefectului;
s) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;
5. Doamna Irina Munteanu, în calitate de subprefect al județului Cluj îndeplinește și alte atribuții stabilite, potrivit legii, prin ordin de prefect.

Doamna Subprefect Camelia Sălcudean coordonează în numele Prefectului următoarele servicii din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj:

• Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Cluj;
• Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu;
• Compartimentul Apostilă din cadrul Serviciului Controlul Legalității Actelor, Contencios Administrativ , Apostilă.
• Serviciul Controlul Legalității Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă, cu excepția Compartimentului Apostilă, din cadrul acestui serviciu.

Doamna Camelia Sălcudean, în calitate de subprefect al județului Cluj, îndeplinește în numele prefectului, atribuții în domeniul conducerii operative a instituției prefectului, precum și alte atribuții prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect, după cum urmează:

1. Cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:
a) analizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate, de Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Cluj, de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Cluj și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora, pe care le înaintează prefectului;
b) examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate și cu autoritățile administrației publice locale, a stadiului de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun;
c) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituției prefectului;
e) întocmirea proiectului regulamentului de funcționare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
f) dispunerea măsurilor în vederea organizării ședințelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi și a listei invitațiilor, pe care le înaintează prefectului;
g) urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, și formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
h) gestionarea și urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență, precum și a hotărârilor luate în cadrul comitetului județean pentru situații de urgență;
2. Cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:
a) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
b) verificarea documentației și aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
c) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;
d)exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
3. Doamna Camelia Sălcudean, în calitate de subprefect al județului Cluj, îndeplinește și alte atribuții stabilite, potrivit legii, prin ordin de prefect.